امروز: دوشنبه، 2 خرداد 1401
08/11 1399

گروه بازارپول - نام اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری ملل در گروه سهام داران این مجموعه هم دیده می شود، ضرب سود به ازای هر سهم این موسسه در تعداد سهام این افراد می تواند  میزان سود این افراد از مجموعه تحت مدیریت خود را نشان دهد.

موسسه اعتباری ملل به تازگی اعلاک کرده است که در دوره شش ماهه با افزایش 40 درصدي به سود 1935 ميليارد ریالی معادل 194 ریال به ازاي هر سهم دست یافته است. عملکرد شش ماهه این موسسه که با امضای 3 عضو هیات مدیره گزارش شده است اذعان دارد که بخش عمده سود محقق شده مدیون عملکرد مشاع بانک است. برخی از افراد هیات مدیره این موسسه اعتباری از جمله سهام داران این مجموعه اند که ضرب سود سهام در تعداد سهم آنها می تواند نشان دهنده سود این سهام داران در سال مالی فعلی باشد.

 

 موسسه ملل در این دوره 21238 ميليارد ریال درآمد مشاع محقق کرد که افزایش17  درصدي داشت و در عين حال 12979 ميليارد ریال سود به سپرده گذارانش پرداخت کرد.

گزارشات شش ماهه اذعان دارد که هزینه هاي بانک نيز افزایش ۹ درصدي داشت که عمدتا محور این هزینه ها، هزینه هاي مالی کارکنان و اجرایی است. عملکرد ماهانه منتهی به مهر نيز منتشر شد که تراز بانک مثبت است.

در این ماه جمع درآمد بانک به 2400 ميليارد ریال رسيد و در مقابل 2041 ميليارد ریال به پرداخت سود به سپرده گذارانش اقدام کرد. درمجموع  ملل طی دوره هفت ماهه جمعا 23736 ميليارد ریال درآمد کسب کرد و 15020 ميليارد ریال سود به سپرده گذاران پرداخت کرد.
 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود