امروز: پنج شنبه، 30 فروردین 1403
02/21 1401

گروه بازارپول - اطلاعات منتشر شده از عملکرد بانک اقتصاد نوین در فروردین ماه سال جاری نشانه هایی از اصلاح را به همراه دارد.


بر این اساس در فروردین ماه 6094 ميليارد ریال خالص تسهیلات اعطایی این بانک بود و مانده تسهیلات اعطایی در پایان دوره به 1392 هزار ميليارد ریال رسیده که بالغ بر 17728 ميليارد ریال درآمد از این محل شناسایی کرده.


از سوی دیگر خالص سپرده هاي دریافتی طی دوره نيز 21186 ميليارد ریال است که مانده سپرده هاي سرمایه گذاري پایان دوره 1722 هزار ميليارد ریال اعلام شده است و هزینه سود پرداختی طی دوره یک ماهه فروردین 17130ميليارد ریال است که نسبت به ميانگين سال گذشته در این ماه افزایش محسوسی داشته است.


اما بررسی درآمدها حاکی از جهش درآمد کارمزد به 3711 ميليارد ریال است که ميتواند ریسک هزینه بالای پرداختی به سپرده گذاران در این ماه را جبران کند، همچنين بانک در ماه هاي گذشته با خرید اوراق و سپرده گذاري درآمد روبه رشدي را تجربه ميکند که در این دو بخش نيز در ماه فروردین با افزایش درآمد مواجه شده است.


از سوی دیگر مهمترین ریسک عملکرد ماهانه در رشد سود پرداختی به سپرده گذار است، هرچند که با افزایش سایر درآمدها خالص درآمد محقق شده در این ماه نسبت به ميانگين سال 1400 افزایش را نشان ميدهد.


خالص درآمد محقق شده بانک در فروردین 4473 ميليارد ریال است. این در شرایطی است که ميانگين خالص درآمد ماهانه با کسر هزینه هاي اعلامی در سال 1400 برابر 3956 ميليارد ریال بود که افزایش 13 درصدي داشته است.


در هفته های اخیر شائبه از تحقق سود 85 تا 90 تومان در این نماد براي سال مالی 1400 افزایش یافته است که انتظار ميرود در صورت تایيد و تحقق مجدد نماد مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گيرد.

جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان فروردین

 

 

9 ماهه منتهی به آذر 1400

10 ماهه منتهی به دی 1400

11 ماهه منتهی به بهمن 1400

12 ماهه منتهی به اسفند 1400

یک ماهه منتهی به فروردین 1401

درآمد کارمزد

میلیون ریال

1.118.882

852.274

932.572

674.843

3.711.518

درآمد اوراق بدهی

میلیون ریال

548.047

698.357

718.503

823.352

907.313

درآمد سپرده گذاری

میلیون ریال

365.644

143.317

656.466

762.922

1.158.725

درآمد تسهیلات اعطایی

میلیون ریال

17.443.227

18.161.597

18.041.929

20.173.530

17.728.533

درآمد سرمایه گذاری ها

میلیون ریال

14.520

2.183

2.607

1.353.949

1.323

جمع

میلیون ریال

19.490.320

19.857.728

20.352.707

23.788.596

23.507.416

جمع هزینه محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان فروردین

 

 

9 ماهه منتهی به آذر 1400

10 ماهه منتهی به دی 1400

11 ماهه منتهی به بهمن 1400

12 ماهه منتهی به اسفند 1400

یک ماهه منتهی به فروردین 1401

هزينه مالي تسهیلات

دريافتي از بانک مرکزی

میلیون ریال

1.034.540

1.893.298

714.997

838.886

893.845

هزینه کارمزد

میلیون ریال

233.912

122.368

133.613

131.090

116.131

هزینه های مالی

میلیون ریال

1.034.540

1.893.298

714.997

838.886

893.845

هزینه سود سپرده ها

میلیون ریال

15.222.535

14.939.917

16.019.868

15.850.940

17.130.684

جمع

میلیون ریال

17.525.527

18.848.881

17.538.475

17.659.802

19.034.505

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود