امروز: جمعه، 17 مرداد 1399
02/12 1395

گروه سایبان - جدیدترین لیست ظرفیت مجاز نگهداری ریسک  و قبولی اتکایی شرکت های بیمه نشان از جا به جایی هایی در بین شرکت ها در بحث نگه داری ریسک و قبولی اتکایی وجود دارد .

آخرین جدول ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی اتکایی شرکت های بیمه بر مبنای اطلاعات آخرین صورت های مالی مصوب نشان از برخی جا به جایی ها در ظرفیت های مجاز قبولی اتکایی دارد.
به گزارش راز پول، به دلیل عدم تطبیق شرایط برخی شرکت های بیمه بامفادمندرج درضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.5 وبه تبع آن تمدید نشدن مجوز قبولی آنها، ظرفیت مجازقبولی اتکایی ازداخل شرکتهاي بیمه غیردولتی درسال 1394 باکاهش منفی 37.28 درصدي مواجه شد . اما اطلاعات نشان می دهد که نصاب مجاز قبولی شرکت های بیمه غیر دولتی از 2.505.769 میلیون ریال درسال 1394 به 2.548.760 میلیون ریال در سال جاری رسیده که روند کاهشی دارد البته نصاب مجاز قبولی تنها شرکت بیمه دولتی (ایران) به همراه بیمه های خصوصی البرز،پارسیان ،پاسارگاد و ایران معین به همراه دو شرکت اتکایی ایرانیان و امین بنابرآخرین اطلاعات 10.694.171میلیون ریال گزارش شده است .
نکته دیگر اینکه ظرفیت مجازقبولی اتکایی تمام شرکت های خصوصی هنوز در کنار تنها بیمه دولتی کشور حرفی برای گفتن ندارد.
بررسی میزان ظرفیت مجاز قبولی شرکت هاي بیمه غیردولتی در سال 94 بیانگر این است که شرکت بیمه پاسارگاد به دلیل افزایش سرمایه وذخایرفنی ازبالاترین رشد معادل 39.7 درصد برخوردارمی باشد و پس ازآن شرکت بیمه البرزبا 29.6 درصدرشد رتبه دوم رابه خوداختصاص داده است .
نکته قابل تامل در مقایسه با سال گذشته خروج بیمه ملت از فهرست شرکت های مجاز قبولي اتكايي بيمه غيردولتي است که به نظر می رسد ریشه در تصمیات این شرکت در بحث افزایش سرمایه دارد . در کنار این روند نگاهی به جدول در مورد ظرفیت مجاز نگه داری که متاثر از دو عامل افزایش سرمایه وذخایرفنی است نشان می دهد که شرکت های قدیمی خصوصی مانند سامان و نوین در قعر این جدول قرار دارند و عدم حرکت صحیح در بحث افزایش سرمایه ذخیره گیری مناسب در سال های گذشته آنان را هم رده شرکت های کم سابقه تر مانند سرمد و تعاون قرارداده است .بنابراین شرکتهایی مانند این گروه باید در پرتفوهای بزرگ بخش قابل توجهی را واگذار کنند و تقریبا نقش بازاریابانی را دارند که برای شرکت های دیگر سفارش کار می گیرند.
لازم به اشاره است در سال 1394 علیرغم افزایش سرمایه شرکت هاي بیمه پارسیان ،ملت وپاسارگاد،به دلیل عدم تمدید مجوز قبولی شرکت های بیمه آسیا/دانا/کارآفرین/سینا/سامان وایران معین،کاهشی معادل منفی 37.28درصد راشاهد بوده ایم.

لازم به اشاره است بااستنادبه بند 2ماده 4بخش الف (بیمه هاي اتکایی قبولی ازداخل )ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 40.53 خرداد 1393 1393 شورایعالی بیمه که اشعارمی دارد حداکثرمجموع تعهدات مؤسسه بیمه (نگهداري خالص)دریک بیمه نامه/ریسک،نبایداز 50 درصدظرفیت مجازنگهداري ریسک مؤسسه بیمه که به موجب آیین نامه 55.1تعیین میشود ،تجاوز کند.
هر سال پس ازدریافت صورتهاي مالی شرکتهاي بیمه غیردولتی که مجوزانجام فعالیت درزمینه عملیات قبولی اتکایی ازداخل راازبیمه مرکزي ج.ا.ایران اخذ نموده اند،اقلام اطلاعاتی مربوطه استخراج وجدولی تحت عنوان " ظرفیت مجازقبولی اتکایی شرکتهاي بیمه غیردولتی براي سال مورد نظر بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهاي مالی"تهیه می گردد .
بدین ترتیب پس ازکنترل عملیات قبولی اتکایی شرکتهاي بیمه غیردولتی داراي مجوزدرسامانه نظارت وهدایت الکترونیکی بیمه،چنانچه شرکتی بیش ازظرفیت مجازخود بر روي بیمه نامهاي قبولی داشته باشدموضوع کتباًبه مؤسسه مزبورتذکرداده می شود تادراسرع وقت نسبت به تعدیل سهم قبولی خود درچارچوب ظرفیت مجازتعیین شده اقدام کند. 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود