امروز: چهارشنبه، 26 مرداد 1401
01/30 1400

گروه سایبان - لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی از سوی بانک مرکزی به روز رسانی شد و در آخرین نسخه نام برخی شرکت های بیمه ای این لیست نیز اعلام شده است.


شماره ثبت سفارشنام متقاضیکدملیشناسه ملیمبلغارز

76383079

بیمه البرز


10100314776

1101.59

يورو

76386577

بیمه البرز


10100314776

18604.76

يورو

76403480

بیمه البرز


10100314776

50000.00

يورو

76401006

بیمه ایران139894.72

يورو

76401232

بیمه ایران400000.00

يورو

76401345

بیمه ایران300000.00

يورو

76401458

بیمه ایران367370.91

يورو

76388612

بیمه پارسیان62997.47

يورو

76389045

بیمه پارسیان755.56

يورو

76389158

بیمه پارسیان1277.63

يورو

76389271

بیمه پارسیان591.58

يورو

76389384

بیمه پارسیان10311.22

يورو

76389497

بیمه پارسیان16776.08

يورو

76393890

بیمه پارسیان6410.60

يورو

76393903

بیمه پارسیان5128.48

يورو

76400221

بیمه پارسیان115961.25

يورو

76399856

بیمه رازی65114.00

يورو

76399969

بیمه رازی181430.00

يورو

76388599

بیمه سامان374289.50

يورو

76400095

بیمه سامان


10102818130

200000.00

يورو

76400334

بیمه سامان105000.00

يورو

76400447

بیمه سامان36000.00

يورو

76401684

بیمه سامان179153.25

يورو

76399743

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی


14001907528

306667.33

يورو

76393212

بیمه کارافرین


10102425969

4681.00

يورو

76393438

بیمه کارافرین


10102425969

49000.00

يورو

76393664

بیمه کارافرین


10102425969

280000.00

يورو

76393777

بیمه کارافرین


10102425969

133000.00

يورو
شرکت هایی که ارز نیمایی گرفتند:

شماره ثبت سفارش

نام متقاضی

شناسه ملی

مبلغ ارزی

ارز

نرخ

معادل یورویی

49543646

بیمه اتکایی امین

10861533126

7216.4100

يورو

168000.0000

7216.4100

49548023

بیمه اتکایی امین

10861533126

82147.3200

درهم امارات

38247.0000

20425.8665

76420461

بیمه اتکایی امین

10861533126

229294.8100

درهم  امارات

31700.0000

56069.0180

76425981

بیمه اتکایی امین

10861533126

631189.8700

يوان  چين

12660.0000

81825.9550

76429234

بیمه اتکایی امین

10861533126

129766.0900

درهم  امارات

29700.0000

32184.1299

76429925

بیمه اتکایی امین

10861533126

422429.4100

يوان  چين

12903.0000

54762.7450

49700708

بیمه پاسارگاد

10103270201

203007.4800

يوان  چين

13488.0000

26498.4075

30522343

بیمه رازی

10102425103

31653.3300

يورو

131600.0000

31653.3300

49543759

بیمه رازی

10102425103

801.1000

یورو

187000.0000

801.1000

76421246

بیمه رازی

10102425103

20517.4400

درهم  امارات

31700.0000

5017.1514

81903496

بیمه رازی

10102425103

5991.3000

يورو

286234.0000

5991.3000

81972434

بیمه رازی

10102425103

8497.1500

درهم  امارات

63650.0000

1935.6047

47561519

بیمه سامان

10102818130

3280760.7800

درهم  امارات

32355.0000

791643.5293

47606537

بیمه سامان

10102818130

279458.4300

درهم  امارات

29977.0000

68867.7469

47608107

بیمه سامان

10102818130

1056314.0800

درهم  امارات

29703.0000

261141.3329

47608220

بیمه سامان

10102818130

809690.0000

درهم  امارات

30119.0000

200147.3253

47608446

بیمه سامان

10102818130

809422.0000

درهم  امارات

31574.0000

197954.4771

47609344

بیمه سامان

10102818130

301356.4000

درهم امارات

38252.0000

75773.2809

47609457

بیمه سامان

10102818130

1586757.8000

درهم امارات

38252.0000

398975.5801

47610239

بیمه سامان

10102818130

797914.0000

درهم امارات

41180.0000

200804.8158

47610352

بیمه سامان

10102818130

795044.0000

درهم امارات

41180.0000

200082.5452

47610465

بیمه سامان

10102818130

1544144.3900

درهم امارات

41180.0000

388602.8191

72158786

بیمه سامان

10102818130

503440.0000

درهم  امارات

70737.0000

112802.7945

72158899

بیمه سامان

10102818130

834726.0000

درهم  امارات

70737.0000

187032.0703

76405741

بیمه سامان

10102818130

200000.0000

يورو

133500.0000

200000.0000

76414511

بیمه سامان

10102818130

36400.0000

يورو

89450.0000

36400.0000

76415170

بیمه سامان

10102818130

36400.0000

يورو

133500.0000

36400.0000

76417770

بیمه سامان

10102818130

37800.0000

يورو

89450.0000

37800.0000

76418442

بیمه سامان

10102818130

1085464.9300

درهم  امارات

24858.0000

260841.9134

76419227

بیمه سامان

10102818130

842212.0000

درهم  امارات

24858.0000

202387.1831

76423494

بیمه سامان

10102818130

824924.0000

درهم  امارات

34050.0000

201230.4240

76432038

بیمه سامان

10102818130

355499.7500

درهم  امارات

22045.0000

84864.0503

76432038

بیمه سامان

10102818130

334588.0000

درهم  امارات

22045.0000

79872.0474

76432038

بیمه سامان

10102818130

355499.7500

درهم  امارات

22045.0000

84864.0503

76433627

بیمه سامان

10102818130

380188.5800

درهم  امارات

23330.0000

90938.9767

76433627

بیمه سامان

10102818130

242576.3000

درهم  امارات

23330.0000

58022.8909

76433627

بیمه سامان

10102818130

376411.5000

درهم  امارات

22045.0000

89856.0533

76433627

بیمه سامان

10102818130

376411.5000

درهم  امارات

23330.0000

90035.5204

76433627

بیمه سامان

10102818130

376411.5000

درهم  امارات

22045.0000

89856.0533

76435875

بیمه سامان

10102818130

200000.0000

يورو

133500.0000

200000.0000

46651049

بیمه سینا

10102529006

108933.5200

يورو

88231.0000

108933.5200

48278139

بیمه سینا

10102529006

113134.0500

يورو

101164.0000

113134.0500

48278252

بیمه سینا

10102529006

52536.8400

يورو

99485.0000

52536.8400

48278365

بیمه سینا

10102529006

9.0000

يورو

99687.0000

9.0000

48278365

بیمه سینا

10102529006

4034.3400

يورو

99687.0000

4034.3400

81902598

بیمه سینا

10102529006

1102.2600

يورو

313769.0000

1102.2600

30516267

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

10137.1900

يورو

125926.0000

10137.1900

30516380

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

38343.9400

يورو

125926.0000

38343.9400

30520195

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

43584.9600

يورو

124250.0000

43584.9600

30523580

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

47153.1400

يورو

124654.0000

47153.1400

30524591

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

4540.7700

يورو

126682.0000

4540.7700

30528648

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

33934.6200

يورو

144074.0000

33934.6200

30531917

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

9452.8900

يورو

133511.0000

9452.8900

30532011

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

9639.3300

يورو

133511.0000

9639.3300

30532124

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

115661.3400

يورو

133511.0000

115661.3400

30532350

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

7512.3000

يورو

137240.0000

7512.3000

30532463

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

11293.6600

يورو

137240.0000

11293.6600

30532576

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

11495.9300

یورو

168778.0000

11495.9300

30532689

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

12057.0200

یورو

168778.0000

12057.0200

49543068

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

27681.2800

يورو

132700.0000

27681.2800

49543872

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

1046.1800

يورو

168000.0000

1046.1800

49547929

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

28179.0000

يورو

168000.0000

28179.0000

72148214

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

145414.8600

درهم  امارات

64249.0000

32642.6533

76418894

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

579130.4300

درهم  امارات

31804.0000

141914.5151

76422722

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

298737.7700

درهم  امارات

26735.0000

72593.9191

76423507

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

400878.6700

درهم  امارات

32200.0000

96316.6750

76424392

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

42442.1900

درهم  امارات

27819.0000

10290.6124

76425177

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

869204.1400

درهم  امارات

26735.0000

211218.4711

76427551

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

158154.1800

درهم  امارات

26735.0000

38431.8051

76428336

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

41812.0600

درهم  امارات

4181206.0000

10160.4203

76428914

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

1051331.1800

يوان  چين

11955.0000

139145.7712

76430129

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

87829.7000

درهم  امارات

29750.0000

21342.8056

76435310

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

27836.6800

يورو

115000.0000

27836.6800

76436773

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

26266892.9900

يوان  چين

11902.0000

3342660.4196

81903509

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14001907528

71869.6300

يورو

296208.0000

71869.6300

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود