امروز: یکشنبه، 1 خرداد 1401
08/20 1399

 

گروه سایبان - 9 شرکت بیمه ای در مورد آثار کرونا در عملکرد خود توضیحاتی را ارائه کرده اند. در گزارشات برخی از این شرکت تعداد افراد مبتلا به این ویروس نیز درج شده است.بیمه تجارت نو

سهم بیمه های درمان در پرتفوی بیمه تجارت نو در شش ماهه ابتدای سال افزایش پیدا کرده است و سهم خسارت نیز متعاقبا رو به افزایش است . اما آثار کرونا بر این شرکت بیمه ای چه بوده است؟

 
کرونا در بیمه البرز چه آثاری دارد؟

در عملکرد 7 ماهه بیمه البرز ، حق بیمه 11 درصد رشد داشته است که این تغییر در بخش خسارت پرداختی نسبت به دوره هفت ماهه سال قبل حدود 6.5 درصد منفی است. بعبارتی مجموع آثار مالی افزایش مثبت حق بیمه و کاهش مبلغ خسارتی ، دارای تفاوت مثبت حدود 2.800 میلیارد ریال است.

هرچند که در بخش خسارت خصوصاً در رشته بیمه های درمان تکمیلی و بیمه های عمر و حوادث اثر بیماری کرونا قابل احصاء است و از طرفی اعمال محدودیت ها در تردد و مسافرتهای افراد و جو اضطراب و استرس حاکم بر جامعه تا حدودی کاهش ترددهای وسایط نقلیه موتوری و به تبع آن کاهش خسارتهای مالی و جانی ناشی از تصادفات خودرو به دنبال داشته است بنحوی که در بخش بیمه های درمان تکمیلی و عمر و حوادث مجموعا 180 میلیارد ریال خسارت ناشی از بیماری کرونا )هزینه های درمان کرونا و جبران غرامت بیمه شدگان فوت شده به علت کرونا( تحمیل گردیده است، لیکن بیماری کرونا به جهت اعمال محدودیتی های پزشکی و توقف اعمال جراحی ها و حتی سایر هزینه های درمان سرپایی با لحاظ احتیاط ها ی بیمه شدگان موجب کاهش خسارت شرکت در این بخش شده است بدین صورت که علیرغم تحمیل خسارت درمان و عمر و حوادث بیماری کرونا در مجموع عملکرد خسارتهای درمان و عمر و حوادث نسبت به 7 ماهه سال قبل حدود 18 درصد خسارتها کاهش یافته است.


می توان نتیجه گرفت با عنایت به عدم هزینه کرد مرتبط با اعمال جراحی به علت اقدامات کنترلی و مراقبتی ابتالء به بیماری کرونا و همچنین آثار ناشی از کاهش تردد های جاده ای و به تبع آن کاهش تصادفات در بخش دیه و خسارت مالی خودرو، بیماری کرونا در بخش خسارتهای درمانی و غرامت بیمه عمر و حوادث و خسارت خودرو و سایر رشته های بیمه ای فاقد آثار معنادار در افزایش خسارتها داشته است، لیکن بصورت غیر مستقیم از باب کاهش سایر هزینه های درمانی ، تصادفات و .... دارای اثر تعدیل کاهنده جمعاً حدود 3 درصد در کل خسارتهای شرکت در دوره هفت ماهه می باشد . لیکن احصاء اثر بیماری کرونا در بخش صدور بیمه نامه قابل بیان به کمیت نمی باشد هرچند که برخی از افراد بعلت کاهش فعالیت از تمدید و خرید بیمه اجتناب نموده اند و یا واحدهای تولیدی بعلت کاهش فعالیت های خود نسبت به اخذ بیمه نامه های با محدودیت های زیادمبادرت نموده اند ولی تبیین مبلغ ریالی آن به جهت عدم دسترسی به داده های مربوطه امکان پذیر نمیباشد و در کل می توان گفت که به جهت استرس روانی حاکم بر جامعه دارای اثر کاهنده در فعالیتهای اقتصادی از جمله بیمه می باشد .

با توجه به روند عملکرد 7 ماهه شرکت و تشدید شرایط بیماری کرونا و ادامه محدودیت های اعمال شده، پیش بینی می شود به میزان 20 درصد از خسارت کاهش یابد که رقم ریالی آن 3000 میلیارد ریال 3500 میلیارد ریال برآورد می گردد.

برنامه های شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارت های آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا، دورکاری پرسنل بصورت ادواری و پایش سالمت کارکنان با انجام تست کرونا ، توزیع اقالم بهداشتی ، رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، تمرکز بر فروش آنالین بیمه نامه و کاهش مراجعات حضوری است.

 


کرونا در آسیا


 

کرونا در دانا

با شـروع کرونا از اواخر سـال گذ شـته و همچنین تشـدید تحریم ها که به نو سـان نرخ ارز و افزایش قیمتها منجر شـد و تمام صـنایع را تحت تاثیر این رویدادها قرارداده اسـت و بالطبع در عملیات بیمه دانا نیز تاثیر قابل توجه اي داشـته اسـت ، عمدتاَ بدلیل کاهش اشـتغال و کاهش درآمد خانوارها میزان ا سـتقبال از خرید بیمه هاي غیر اجباري با افت همراه بوده ا سـت . از طرفی مهمترین تاثیرات این ویروس در شـرکتهاي بیمه روي سـرمایه انسـانی است.

بیمه دانا اذعان دارد که کرونا روی هزینه های بخش درمان نیز تاثیر داشته است .

دانا معتقد است نظر به شـیوع ویروس کرونا ریسـک ناشـی از پوشـشهاي بیماري هاي اپیدمی و فراگیر و مخصوصا تاثیر کووید 19 بر هزینه هاي درمان شرکت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. 

 


کرونا در بیمه معلم

شیوع کرونا بسیاری از کشور ها را تحت تاثیر شدید قرار داد و شاخص بازار های مالی را به شدت منفی کرده ا ست، کارشناسان هم نظرات متفاوتی برای تاثیر کرونا بر بازارهای مالی دارند. آنچه مسلم است، با شیوع کرونا تقریبا تمام حوزه های کسب و کار از آثار مخرب آن در امان نبوده است و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

به طور کلی می توان این گو نه تحلیل کرد که ویروس کرو نا فعالیت های عملیاتی فنی و مالی و همچنین فعالیت های عملیاتی (منابع انسانی) شرکتهای بیمه ای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.

از آنجایی که اثر این ویروس بر رشته های مختلف بیمه ای اثرات متفاوتی دارد و در برخی رشته ها اثرات مثبت و در برخی از رشمته ها اثرات زیان باری دارد، لذا به منظور تحلیل دقیق تر بهتر است تا رشته های مختلف بیمه ای شرکت، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

رشته ثالث : حدودا نیمی از پرتفوی صنعت بیمه کشور مربوط به رشته ثالث است، لذا تحلیل دقیق اثر این ویروس بر این رشته حائز اهمیت است. با توجه به اجباری بودن این بیمه نامه، همه وسایل نقلیه در هر شرایط ملزم به خرید این بیمه نامه هستند. از طرف دیگر با توجه به اینکه عمده خسارت های جانی در این ر شته در جاده های برون شهری اتفاق می افتد، لذا شیوع این ویروس در انتهای سال 98 ، سبب کاهش چشمگیر حجم مسافرتهای برون شهری گردید.

لذا میتوان گفت در کوتاه مدت با کاهش حجم ترددهای برونشهری و در نتیجه کاهش حوادث و خسارت‌های جانی، حجم کلی خسارت ها و در نتیجه ضریب خسارت این ر شته کاهش یافته است. اما در بلندمدت با توجه به طولانی شدن زمان بیماری و عدم کشف واکسن یا داروی کرونا، پیش بینی میگردد که با افزایش حجم مسافرت ها و در پی آن، افزایش حجم تصادفات جاده ای، ضریب خسارت این رشته مجددا افزایش یافته و به حالت قبل از بیماری برگردد.


ر شته درمان و عمر حوادث: ویروس کرونا بر ر شته درمان اثر دوگانه ای دارد. افزایش خسارت در بیمه درمان تکمیلی با وجود این ویروس و اثرات روانی بر رفتار بیمه گذاران باعث مراجعه و حساسیت های روانی و مراقبت های پزشکی بر بیمه گذاران شده و به دلیل نگرانی از مبتلا شدن به ا ین ویروس عمدتا مراجعات پزشکی و آزمایش های کلینیکی و پاراکلینیکی بیشتر شده است. ضمن ا ینکه هزینه های درمانی این بیماری باعث افزایش ضر یب خسارت خواهد شد. ازسوی دیگر، همزمان با شیوع این ویروس می توان گفت حجم مراجعه عمومی غیرضروری به مراکز درمانی کاهش یافته و در نتیجه ضریب خسارت این رشته در کوتاه مدت کاهش یافته است. اما به طور کلی همانند رشته ثالث، پیش بینی می شود در بلند مدت به دلیل افزایش چشمگیر مراجعات غیرقابل اجتناب به مراکز درمانی، ضریب خسارت این رشته افزایش یابد.

رشته زندگی: در بیمه های زندگی به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی آحاد جامعه بر اثر شیوع این ویروس و در پی بیکاریهای ایجاد شده اقبال به خرید بیمه نامه، کاهش یافته و اثر مستقیمی بر ر شد حق بیمه این نوع بیمه نامه ها داشته است. این رویه در بلند مدت سبب کاهش سود این رشته می گردد.

سایر ر شته های اموال و مسئولیت: تاثیر قابل توجه کرونا بر راکد شدن و ضعیت کلی اقتصاد و در نتیجه ورشکستگی برخی از صنایع کوچک و متو سط جامعه، و همچنین عدم مراجعه حضوری خریداران موجب کاهش ا ستقبال از بیمه های اموال گردیده است. در سایر بیمه های اموال و مسئولیت نیز، اغلب ابنیه ها دارای پوشش های بیمه ای هستند و ممکن است این بیمه نامه ها فسخ یا باطل نشود، اما با کاهش توسعه فعالیت های اقتصادی با توجه به کاهش میزان تولید ، ارزش مورد بیمه ها نظیر موجودی انبار ها و کاال ها در نوسمان خواهد بود. این امر موجب کاهش حق بیمه خواهد شمد و درصورت ادامه وضعیت کرونا و حاد شدن موضوع، اثرات مخربی بر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت که قاعدتا تاثیرات رشدمنفی اقتصاد نتیجه مستقیم بر صنعت بیمه خواهد داشت.کرونا در بیمه سامان

حق بیمه صادره این شرکت در فصل بهار 11درصد کاهش داشته اما در تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل با 43 درصد رشد همراه شده است و در مجموع در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با 15درصد رشد همراه بوده است و انتظار می رود که 90 درصد بودجه این شرکت تا پایان سال تحقق یابد. از تمهیدات سامان در مقابله با کرونا طراحی و راه اندازی سیستم آنلاین ارزیابی و پرداخت خسارت اتومبیل در دو رشته ثالث و بدنه است.

تمدید و صدور آنلاین بیمه های اتومبیل و ارائه آنلاین بیمه های درمان و طراحی و راه اندازی سیستم آنلاین برای ثبت پیگری و پرداخت خسارت برای درمان . همچنین ارتقا زیرساخت های دیجیتال لازم برای فرآیندهای داخلی و فرآیندهای مرتبط با ذی نفعان بیرونی به صورت آنلاین.بیمه نوین

بیمه نوین اذعان دارد که نسبت خسارت رشته ثالث از 56 درصد به 49 درصد ، معادل 19 درصد ،کاهش یافته است ، همین طور نسبت خسارت بیمه بدنه اتومبیل از 58 درصـد به 40 درصد کاهـش یافتـه است ( معادل 31 درصد ) . بخشی از این کاهش ها نـاشی ازافزایـش حق بیمه هـاست و بخشی نیز می تواند ناشی از کاهش سفرها و ترددها به دلیل محدودیت هاي ناشی از کرونا باشد.

همچنین نسبت خسارت رشته درمان از 57 درصد به 47 درصد ، معادل 18 درصد ،کاهش یافته است . بخشی از این کاهش علیرغم افزایش هزینه هاي دارو و درمان می تواند به دلیل کاهش مراجعات بیمه گذاران به مراکز درمانی در موارد قابل اجتناب باشد.بیمه ملت

بیمه ملت اذعان دارد که کرونا طـي شش ماه ابتدايي سال تاثير قابل ملاحضه ي بر عملكرد بيمه گري ، وصـول مطالبـات و سـود آوري شركت داشته است.

 


بیمه پاسارگاد

با توجه به روند روبه رشد فعالیتهای بیمهای و تحقق برنامه های شرکت در نیمه اول سال جاری، به نظر میرسد آثار ناشی از شیوع کرونا در کوتاه مدت تأثیر با اهمیتی در عملیات شرکت نداشته است، لیکن در صورت تداوم و یا عدم تداوم وضعیت موجود پیش بینی میشود تغییرات کم اهمیتی در نتیجه عملیات فنی در برخی از رشته های بیمه ای حاصل شود که در میان مدت قابل شناسایی و ارزیابی می باشد که عندالزوم در ارائه صورت های مالی پایان دوره اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین به منظور کنترل عوارض ناشی از خدمترسانی به بیمه گذاران و سایر ذینفعان که بصورت غیرمستقیم میتواند بر عملکرد واحدهای ستادی و شعب تأثیر نامطلوب داشته باشد، کارگروه مقابله با ویروس کرونا تشکیل و اقدامات پیشگیرانه ای بعمل آمده که شرح کامل آن در بخش مسئولیتهای اجتماعی این گزارش بیان گردیده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود