امروز: سه شنبه، 25 مرداد 1401
08/20 1399

 گروه سایبان - هیات مدیره بیمه بیمه دانا  آخرین وضعیت زمین های علی آباد این شرکت را گزارش کرده است.

مقامات بیمه دانا اذعان دارند  که برابر تکلیف مجمع عمومی سـال 1395 درجهت احقاق حقوق سـهامداران و ذینفعان، موضـوع پرونده زمین علی آباد و پیرو گزارش هاي قبلی و افشـاي اطلاعات به صـورت ماهیانه در سـامانه کدال ، پیرو پیگیري هاي قبلی از طریق مراجع مختلف از جمله اجراي احکام دادسـراي عمومی ناحیه1 تهران ، اداره ثبت ، داد سـراي نظامی و ... ضـمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مسـئولین رده بالاي ارتش و سـتاد کل نیرو هاي مسـلح ، پرونده مطروحه در اجراي احکام به طور ویژه و مسـتمر در دسـتور کار شـرکت قرار گرفت ، لذا از آنجا که آثار و علائم تحدید حدود قبلی در زمین پس از گذشـت چندین سـال ( به علت ممانعت ارتش در پیگیري مو ضـوع) ، محو و ناپدید شـده و یا از بین رفته اسـت ، طی دسـتور قضـائی مقرر گردید تا مجدداً کارشـناس منتخب اجراي احکام در محل زمین حا ضـر و نسـبت به انجام امر کارشـناسـی اقدام کند .

هیات مدیره بیمه دانا ادامه می دهد در این راسـتا چندین نوبت نمایندگان شـرکـت و سـایر مراجع و دسـتگـاههـاي ذیربط بـه محـل زمین مراجعـه کرده اند و هر نوبـت بـه دلایلی بـا ممـانعـت ارتش مواجـه شده و بـا توجـه بـه عدم همکاری، هماهنگی ها و پیگیري هاي لازم از طریق مراجع و مقامات مختلف از جمله نماینده دادسـتان ، دژبان کل ارتش و کلانتري مربوطه در حال انجام است که نتیجه آن متعاقباً اعلام می شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود