امروز: چهارشنبه، 26 مرداد 1401
08/18 1399

 گروه سایبان - نسبت های مالی عملکرد شفاف یک شرکت را به طور خالصه از نظر مالی، نشان می دهند و این نسبت ها در بیمه آسیا روندی مطلوب دارد.

بررسی این نسبت ها در شرکت های بزرگ از حساسیت بیشتری برخوردار است چراکه این تحلیل آن نیاز به شناخت ریشه های عملکرد در گذشته دارد.

نسبت جاری که از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید و متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است.

در بیمه آسیا این نسبت در سال گذشته معادل 9.75 بوده است.

نسبت بدهی، از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییها بدست می آید . این نسبت در سال 1398 برای شرکت بیمه "آسیا"، 0.93 بوده است . این نسبت برای صنعت بیمه(غیر از بیمه ایران و بیمه های اتکایی و مناطق آزاد) درسال 1397نیز معادل 0.86 است.

بازده حقوق صاحبان سهام، نشانگر نتیجه ای است که از سرمایه گذاری صاحبان سهام حاصل می گردد. این نسبت در سال 1398 برای شرکت بیمه "آسیا" 0.320  است درحالیکه این نسبت برای صنعت بیمه در سال1397 ، 0.12  بوده است. تردیدی نیست روند مناسب نسبتهای مالی شرکت حاصل برنامه ریزی و سیاستهای بلندمدت شرکت و همت کارکنان است.

با توجه به مقایسه نسبت های شرکت و صنعت بیمه می توان گفت وضعیت شرکت مطلوب است.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود