امروز: دوشنبه، 15 آذر 1400
02/13 1399


مقدمه

به منظور پاسخگويي به بخشي از نيازهاي پژوهشي در زمينه بيمه، پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركزي ايران، براساس مجوز شماره 361؍22 مورخ 28؍2؍1384 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طبق قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 18؍5؍1383)، مفاد اين اساسنامه، قوانين، ضوابط و مقررات مربوط به تأسيسات و اداره مي‌شود.

در اين اساسنامه بيمه مركزي ايران به اختصار «بيمه» و پژوهشكده بيمه به اختصار «پژوهشكده» ناميده مي‌شود.

 

ماده 1- اهداف

1-‌ توسعه و گسترش پژوهش در زمينه بيمه و حوزه‌هاي آن

2-‌ زمينه‌سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط

ماده 2- وظايف و اختيارات

1-‌ بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه بيمه

2-‌ اجراي طرح‌هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده

3-‌ فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با فعاليت‌هاي پژوهشي مرتبط

4-‌ همكاري پژوهشي با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي داخل و خارج كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه بيمه با رعايت قوانين و مقرارت مربوط.

5-‌ ارائه خدمات مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي براساس نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي انجام شده در پژوهشكده

6-‌ انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشي، توليد نرم‌افزار و برنامه‌هاي رايانه‌اي متناسب با اهداف پژوهشكده طبق ضوابط و مقررات مربوط.

7-‌ برگزاري همايش‌هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه‌هاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

 ماده 3

پژوهشكده از تاريخ تصويب اساسنامه داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و وابسته به بيمه مركزي ايران مي‌باشد.

 ماده 4

محل فعاليت پژوهشكده در تهران است.

 ماده 5- اركان

الف- هيأت امنا

ب-‌ رئيس

ج-‌ شوراي پژوهشي

 ماده6- تركيب هيأت امنا

1-‌ رئيس كل بيمه مركزي ايران (رئيس هيأت امنا)

2-‌ وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا نماينده وي

3-‌ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نماينده وي

4-‌ رئيس پژوهشكده (دبير هيأت امنا)

5-‌ سه تا پنج تن از شخصيت‌هاي علمي- فرهنگي كشور كه نقش موثري در توسعه و پيشرفت پژوهشكده داشته باشد.

تبصره 1-‌ حداقل دو تن از شخصيت‌هاي مذكور در بند 5 بايد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور باشند.

تبصره 2-‌ اعضاي مذكور در بند 5 به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي و تأييد و حكم وزير علوم، تحقيقات و فناوري براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند و در يك زمان حداكثر مي‌توانند عضو دو هيأت امنا باشند. پيشنهاد و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زماني كه افراد جديدي به جاي آنان منصوب نشده‌اند همچنان به انجام وظايف و اخيارات قانوني خود ادامه مي‌دهند.

 ماده 7- وظايف و اختيارات هيأت امنا

1-‌ تصويب آيين‌نامه داخلي هيأت امنا

2-‌ تصويب نمودار سازماني و تشكيلات پژوهشكده براساس ضوابط و مقررات مربوط كه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود.

3-‌ تصويب آيين‌نامه مالي- معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي پژوهشكده (از جمله آيين‌نامه سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي) كه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري قابل اجرا خواهد بود.

4-‌ بررسي و تصويب بودجه ساليانه و تفصيلي پژوهشكده كه از طرف رئيس پژوهشكده پيشنهاد مي‌شود.

5-‌ تصويب حساب‌ها و ترازنامه ساليانه پژوهشكده

6-‌ تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

7-‌ كوشش براي جلب كمك‌هاي بخش غيردولتي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي ساختماني، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

8-‌ پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌‌هاي اعضاي هيأت علمي پژوهشكده به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تأييد

9-‌ تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط

10-‌ تعيين ميزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نويسانه و نظاير آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط

11-‌ بررسي گزارش عملكرد ساليانه پژوهشكده كه از طرف رئيس پژوهشكده ارائه مي‌شود و اظهارنظر نسبت به آن.

 ماده 8- رئيس

رئيس پژوهشكده كه نماينده قانوني پژوهشكده نزد مراجعه حقيقي و حقوقي است، از ميان اعضاي هيأت علمي با پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران، تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و حكم رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود. پيشنهاد و انتصاب مجدد وي بلامانع است و تا زماني كه فرد جديدي به جاي وي منصوب نشده باشد همچنان به انجام وظايف و اختيار قانوني خود ادامه مي‌دهد.

 ماده9- وظايف و اختيارات رئيس

1-‌ برنامه‌ريزي براي پژوهشكده هدايت و اداره امور آن و نظارت بر حسن اجراي همه فعاليت‌هاي آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط.

2-‌ تنظيم نمودار سازماني و تشكيلات پژوهشكده و پيشنهاد آن به رئيس كل بيمه مركزي ايران براي طي مراحل قانوني.

3-‌ صدور احكام مربوط به استخدام، انتصاب، ترفيع، ارتقا، مأموريت، اخراج و .. اعضاي هيأت علمي و كارمندان پژوهشكده در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

4-‌ انتخاب و انتصاب معاونان، مشاوران و مسئولان پژوهشكده براساس نمودار سازماني و تشكيلات مصوب پژوهشكده و عزل آنان.

5-  امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد مالي، اداري و مكاتبات پژوهشكده در چارچوب ضوابط و مقرارت مصوب.

6-‌ افتتاح حساب‌هاي بانكي مورد نياز پژوهشكده و معرفي دارندگان حق امضاهاي مجاز با رعايت قوانين و مقرارت مربوط

7-‌ تنظيم بودجه ساليانه و تفصيلي پژوهشكده و پيشنهاد آن به رئيس كل بيمه مركزي ايران براي طي مراحل قانوني

8- تنظیم آیین‌نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشکده و همچنین تغییر و اصلاح آنها طبق ضوابط و مقررات مربوط و پیشنهاد آنها به رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای طی مراحل قانونی

9- تنظيم آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به شوراي پژوهشي براي تأييد و طي مراحل قانوني.

10-‌ ارائه گزارش عملكرد ساليانه پژوهشكده به رئيس كل بيمه مركزي ايران.

11- پيشنهاد تأسيس و انحلال گروه‌هاي پژوهشي به شوراي پژوهشي پژوهشكده

12- استيفاي منافع و حفظ حقوق پژوهشكده در مراجع قانوني (اعم از قضايي، اجرايي، اداري و ...) به نمايندگي از پژوهشكده شخصاً و يا به وسيله وكيل با حق توكيل غير تا يك درجه

13-‌ اجراي مصوبات هيأت امنا و شوراي پژوهشي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

تبصره: رئيس پژوهشكده مي‌تواند بخشي از وظايف و اختيارات اداري و مالي خود را با حفظ مسووليت خويش و رعايت قوانين و مقررات مربوط، به معاونان پژوهشكده تفويض كند.

 ماده 10- تركيب شوراي پژوهشي

1-‌ رئيس پژوهشكده (رئيس شورا)

2-‌ معاون پژوهشي پژوهشكده (دبير شورا)

3-‌ مديران گروه‌هاي پژوهشي

4-‌ دو تا پنج تن از اعضاي هيأت علمي

تبصره 1: حداقل دو تن از اعضاي مذكور در بند 4 بايد از ميان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشكده با معرفي رئيس پژوهشكده و تأييد معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب شوند.

تبصره2: اعضاي مذكور در بند 4 با حكم رئيس پژوهشكده براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 ماده 11- جلسات شوراي پژوهشي

جلسات شوراي پژوهشي دست كم هر ماه يك بار و با حضور حداقل دو سوم اعضا، به شرط حضور رئيس شورا، رسميت مي‌يابد و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت نصف به علاوه يك كل اعضاي شورا معتبر است.

تبصره: اداره جلسات شورا طبق آيين‌نامه داخلي شورا است.

 ماده 12- وظايف و اختيارات شوراي پژوهشي

1- تصويب آيين‌نامه داخلي شورا

‌2-‌ تعيين خط‌مشي و برنامه‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشكده در چارچوب سياست‌ها و مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

3-‌ تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي پژوهشي گروه‌هاي پژوهشي

4-‌ بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي پژوهشكده و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها

5-‌ بررسي و نظارت بر پيشرفت طرح‌هاي پژوهشي طبق برنامه زمان‌بندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها

6-‌ تعيين داور يا هيأت داوران طرح‌هاي پژوهشي خاتمه يافته كه از سوي معاون پژوهشي پژوهشكده معرفي مي‌شوند.

7-‌ ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشكده

8-‌ تأييد پيشنهاد تأسيست و انحلال گروه‌هاي پژوهشي پژوهشكده به منظور طي مراحل قانوني

9-‌ برنامه‌ريزي براي ايجاد و تعميق ارتباط علمي با ساير موسسات و مراكز آموزشي- پژوهشي كشور برابر ضوابط و مقرارت مربوط

10- بررسي و تصويب برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و همايش‌ها و بازديدهاي علمي

11-‌ تأييد آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به رئيس كل بيمه مركزي ايران براي طي مراحل قانوني

12-‌ بررسي و تعيين نيازهاي تجهيزاتي، انتشاراتي، اطلاعاتي و علمي پژوهشكده و پيشنهاد تأمين آنها به رئيس پژوهشكده

13-‌ بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورس‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي پژوهشكده طبق ضوابط و مقررات مربوط.

14-‌ تصويب آيين‌نامه تاليف و ترجمه كتاب و مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي پژوهشكده

15-‌ بررسي صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي پژوهشكده و اظهارنظر نسبت به آن

16-‌ انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امنا يا رئيس پژوهشكده به شورا محول مي‌شود.

 ماده 13

پژوهشكده از نظر مالي- معاملاتي تابع آيين‌نامه مالي- معاملاتي است كه به تصويب هيأت امنا و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد.

 ماده 14

‌ نحوه گزينش علمي داوطلبان عضويت هيأت علمي پژوهشكده طبق آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي پژوهشكده است كه به تصويب هيأت امنا و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري خواهد رسيد.

 ماده 15

نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت هيأت علمي پژوهشكده تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذي‌صلاح است.

 ماده 16

‌ فضا، امكانات و تجهيزات پژوهشكده بايد مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

 ماده 17

پژوهشكده تابع تمامي قوانين و مقررات مربوط و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجعه ذي‌صلاح است.

 ماده 18- منابع مالي

1-‌ اعتبارات بودجه عمومي

2-‌ درآمدهاي حاصل از اجراي طرح‌هاي پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره‌اي، برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌‌هاي آموزشي كوتاه مدت و عرضه محصولات علمي (كتاب، مجله، ...)

3-‌ كمك‌هاي دريافتي از وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط

4- هدايا و كمك‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي و حقوقي

 ماده 19

سال مالي پژوهشكده عبارت  است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود. اولين سال مالي از تاريخ تأسيس پژوهشكده شروع و به پايان اسفندماه همان سال ختم مي‌شود.

 ماده 20- انحلال

پژوهشكده در موارد زير پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منحل مي‌شود:

1-‌ به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران

2-‌ در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

ماده 21

در صورت اعلام موافقت اوليه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با انحلال پژوهشكده، هيأت تصفيه‌اي مركب از نماينده حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نماينده حقوقي بيمه مركزي ايران و رئيس با يكي از معاونان پژوهشكده تشكيل و با رعايت مقررات قانوني در مدتي كه شوراي گسترش آموزش عالي تعيين مي‌كند امر تصفيه را بر عهده خواهد داشت.

 ماده 22

بيمه مركزي ايران موظف است:

1-‌ تمامي تعهدات پژوهشكده را در برابر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها، شهرداري‌ها، ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (اعم از اعضاي هيأت علمي و كارمندان) انجام دهد يا با توافق صاحبان حق تعهدات پژوهشكده را رأساً بپذيرد.

2-‌ تمامي امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي بانك‌ها و شهرداري‌ها و غيره در اختيار پژوهشكده قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق را مبني بر واگذاري امتيازات و اموال مذكور به پژوهشكده ارائه دهد.

 ماده 23

پس از احراز اجراي تعهدات مذكور در ماده 22 و حل و فصل امور حقوقي و تصويب نهايي انحلال پژوهشكده توسط شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تأديه تمامي ديون و اعلام ختم تصفيه توسط هيأت تصفيه، باقيمانده دارايي پژوهشكده بيمه مركزي ايران منتقل مي‌شود.

تبصره: هيأت تصفيه موظف است در مورد فوق صورت‌مجلسي را كه به امضاي تمامي اعضاي هيأت خواهد رسيد تنظيم و يك نسخه از آن را به بيمه مركزي ايران و نسخه ديگر آن را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تسليم كند.

 ماده 24

مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير قوانين مربوط است

 ماده 25

هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي و ابلاغ وزير علوم، تحقيقات و فناوري امكان‌پذير است.

 ماده 26

اين اساسنامه مشتمل بر 26 ماده و 7 تبصره در تاريخ 17؍10؍1384 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود