امروز: دوشنبه، 4 بهمن 1400
11/26 1398

گروه سایبان - هفتمين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تامين امسال با مشاركت صنعت بيمه كشور برگزار ميشود.

مشاركت گسترده بيمه گران مي تواند سبب بازتعريف ضرورت هاي بيمه براي صنايع مشاركت كننده در اين كنفرانس باشد.

تاکنون بيمه سامان اعلام آمادگي كرده است و تا زمان برگزاری کنفرانس با همکاری سندیکای بیمه گران سایر شرکت های بیمه نیز در این کنفرانس مشارکت فعال خواهند داشت  .

مشاركت كنندگان از بخش هاي لجستيك دفاعي،خودرو، درون بنگاهي و انبارداري،تامين مالي زنجيره اي، فروشگاه هاي زنجيره اي و گردشگري و جشنواره استارت آپ ها است. در همین زمینه فریدون صفرخانلو از دست اندرکاران برگزاری این همایش که بخش بیمه ای آن را راهبری می کنددر این زمینه مواردی را عنوان کرده است .


1) پنل بیمه های لجستکی چه اهدافی را دنبال می کند ؟

لجستيک بخشي از فرايندمدیریت زنجيره تامین است به طوری  كه از نقطه شروع تا نقطه مصرف به منظور برآورد نمودن نيازمنديهای  مشتری برنامه ريزی، اجرا و كنترل مي نمايد وبا يكپارچه سازی بخش قابل توجهي از چرخه فعاليتهای تجاری و مشارکت و همكاری بنگاههای اقتصادی وخدماتی  را دنبال مي کندو در اين چرخه و حوزه كاری نیزمديريت ريسك وبیمه وظيفه شناسايي و تشخيص، تحليل و كنترل خطر درکمین بنگاه های  اقتصادی اعم ازتوليدی وخدماتی را به عهده دارد در اين پنل هدف اصلی آن است که ارتباط  لجستيك و زنجيره تامین  از يك سو و مديريت ريسك و بيمه از سوی ديگر ونقش و جايگاه مشترک آنها تشريح و تحليل گردد.


2) چه برنامه هایی برای پنل بیمه های لجستیکی در نظرگرفته شده است ؟

به دليل ماهيت خطر برنامه های درنظرگرفته شده برای پنل بیمه های لجستیکی موضوع مهم شناخت و اداره ريسك فعاليتهای تجاری وخدماتی است ، مديريت ريسك  وبیمه نياز به ارائه و ايجاد نگرش جامع و همه سونگر به  فعاليت های لجستیکی و فرايندهای اجرایی آن  وزنجیره تامین دارد که با اندكي آشنايي با مفاهيم و کلیات وجايگاه بیمه و طرح آنها دراین پنل  ونيز ارتباط آن با موضوع دانش و مديريت لجستيك اساساً مي توان چنين نگرش جامعي را به وجود آوردو  ازطريق این قبیل پنل ها می توان به ايجاد شناخت، تحليل و كنترل وبررسی خطرات موجود درچرخه لجستيك کمک به سزایی نمود زیرا مديريت آگاه و آشنا به سطح خطرات موجود، قادرخواهد بود نسبت به جلوگيری و يا انتقال ريسك های تهديد كننده دراین چرخه اقدام مؤثر نمايد.


3) انتظاردارید برگزاری پنل بیمه های لجستیکی چه دستاوردهایی داشته باشد ؟

انتظار این است که دستاورد پنل بیمه های لجستيكی  کمک بیشتری درضرورت شناخت و مدیریت ریسک  مديران بنگاههای اقتصادی باشد به نحوی که  مدیران شرکت کننده در این کنفرانس بتوانند نگرش جامع تری نسبت به سطح وسيعي ازخدمات بیمه درفعاليت های اساسی در اداره بنگاه اقتصادی خود داشته باشند که درکلیه مراحل چرخه تداركات ،ترابری و نگهداری و توزيع كه همگي از فعاليت هاي لجستيك هستند موثر باشند.


4) پنل بیمه های لجستيكی  برای نخستین باردر ایران برگزار میگردد چه دلایلی باعث شد تا به نیاز برگزاری چنین پنلی پی ببرید؟

با توجه به بررسی  ومطالعاتی كه انجام شد مشخص گردبد عليرغم نقش خاص و گسترده بیمه های لجستیکی در محافل تجاری ومديريتی وحتی علمی بيمه لجستيك در ايران كاملاً مهجور مانده  در کشورما تاكنون چنانكه شايسته است بدان پرداخته نشده است واین باعث شد که پیشنهاد برگزاری چنین پنلی که برای نخستین باردرایران برگزارمی شود داده شود.


5) مخاطبان پنل بیمه های لجستيكی ازنظرشما چه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با لجستيك و زنجيره تامین وريسك و بيمه مخاطبان مرتبط با این پنل هستند که باید طی نشستی که در این پنل برگزار می شود با تبادل نظر نسبت به ارائه محصولات جديد بيمه ای برای پوشش فعاليتهای لجستيكي اقدام نمایند بيمه گران وبنگاههای  اقتصادي با يستي به موضوع بيمه لجستيك  توجه خاص و منحصربفردی داشته باشند واهميت بیشتری برای این موضوع قائل شوند .

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی به خصوص مدیران ومسئولان  شركتهای بیمه  وبنگاه های اقتصادی  با مشارکت و تعامل در این کنفرانس و این پنل می توانند با كشف تقاضاهاي پنهان در چرخه و زنجيره توليد و با بسط و گسترش حوزه مطالعات وتحقيقات  نسبت به ارائه بیمه لجستيك مبادرت ورزند که در این راستا لازم است درخصوص  پوشش هاي بيمه ای جدید ، پيش بيني هاي فراگيرتر و جدی تری را عملي سازند و خدمات بيمه های بازرگاني خود را به عنوان مکملی از حلقه هاي تكميل كننده زنجيره تامین محسوب  وبازنگری  و نقش مؤثرتری را ايفا نمايند.

6) با توجه به برگزاری 14 پنل تخصصی دیگر در این کنفرانس ارتیاط پنل بیمه های لجستیکی با سایر پنل ها را چطور ارزیابی می کنید؟

 دراین کنفرانس بنگاههاي اقتصادي مختلف بسياري وجود دارند كه در امر عرضه، ساخت و توزيع نيازمندي های مشتريان همكاري و مشاركت وهریک به صورت جداگانه پنل تخصصی خودر را دارند که پنل بیمه  لجستيك و زنجيره تامین نیزموضوع قابل اعتنا ومرتبطی با سایر پنل ها است زبرا در اين پنل سعي بر اين است كه ابتدا براي آشنايي مختصر با مديريت ريسك و بيمه  لجستيك و زنجيره تامین مطالب مختصري ارائه گردد و سپس درپنل پرسش وپاسخ توسط کارشناسان متخصص وبا تجربه  به موضوع  ريسك وبیمه لجستيك و زنجيره تامین وسایرموضوعاتی که  با اين پنل سر و كار دارد، بپردازند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود