امروز: شنبه، 22 مرداد 1401
11/21 1398

گروه سایبان - نظام سلامت یک حوزه هزینه‌ بربوده که هیچیک از کشورهای توسعه‌ یافته و متوسط دنیا نتوانسته‌اند هزینه بهداشت و درمان خود را کاهش دهد.

 است


البته بسیاری ازکشورها توانسته‌اند آن را مدیریت و کنترل کنند، اما کاهشچندانی درمیزان هزینه‌ها رخ نداده هر چندکه بودجه آنها هرساله روبه افزایشهم بوده است.

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی  درکشور، رتبه 88  دنیا رادارد، یعنیتولید ناخالص ملی در کشور از سرانه سلامت عقب‌تر است.

در مقابل اما،سرانه هزینه سلامت در ایران، رتبه هشتاد و یکم دنیا را داردکهاین یعنی، هزینه سلامت در ایران به مراتب گران تر ازبسیاری ازسایرکشورهای جهان تمام می شود.

هزینه های پاراکلینیکی در دو بسته یا گروه در بیمه تکمیل درمان عرضه میشود: هزینه های پاراکلینیکی نوع یک در بیمه تکمیلی که شامل سونوگرافی،ماموگرافی ، انواع اسکن ، انواع اندوسکوپی، ام آر آی ،اکو اردیوگرافی ،استرس اکو، دانسیتو متری و هزینه های پاراکلینیکی نوع دو در بیمه تکمیلیکه  شامل تست ورزش ، تست آلرژی ، تست تنفسی ( اسپیرو متری)، نوارعضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه ( سیستو متری ) ، شنوایی سنجی، بینایی سنجی ، هولتر مانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی چشم است. 

تلفیق این اقدامات، میتواند هزینه ها را تا چندین برابر افزایش دهد.

به عبارت دیگر، پرداخت هزینه‌های تشخیصی، پاراکلینیکی و هزینه‌هایجراحی‌های سرپایی می تواند برای بسیاری ازافراد جامعه به یک چالشتبدیل شود، به طوری که آنها را حتی از ادامه درمان منصرف سازد.

شرکت بیمه سامان با پوشش هزینه های این بخش ازخدمات درمانی،توانسته بخش قابل توجهی از دغدغه بیمه گذاران خود را برطرف کند.

نکته مهم درخرید این پوشش های بیمه ای، این است که خریداران به صورتخانوادگی می توانند پوشش های تکمیل درمان را دریافت کنند و دیگر نیازیهم به بیمه گر پایه نداشته باشند.

در واقع،‌‌‌‌‌ در بیمه نامه درمان خانواده شرکت بیمه سامان، پوشش هابراساسشرایط سنی، از بدو تولد تا 70 سالگی ارائه شده اند.

پرداخت هزینه‌های تشخیصی،پاراکلینیکی و هزینه‌های جراحی‌های سرپاییجزئی از خدمات در نظر گرفته شده برای خریداران بیمه نامه تکمیل درمانشرکت بیمه سامان است.

به طوری که این افراد می توانندمطمئن باشند حداکثر تا پنج میلیون تومان ازهزینه های این گونه خدمات را تنها با پرداخت حق بیمه ای ناچیز دریافتخواهند کرد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود