امروز: پنجشنبه، 29 مهر 1400
09/5 1398

گروه سایبان - در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی اذعان دارد که به دلیل افزایش دارایی ها وضعیت توانگری شرکت های بیمه اصلاح شده و به عبارتی تورم عامل اصلی اصلاح توانگری های مالی شرکت های بیمه است، توانگری مالی کلیه شرکت های بیمه اعلام شد. 


به گزارش رازپول، شرکتهاي بیمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالی بیمه(آیین نامه شماره 69)موظفند توانگري مالی خود را پس از حسابرسی صورتهاي مالی سالانه، محاسبه و همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزي ارسال نمایند. در همین راستا ادارهکل نظارت مالی پس از بررسی و کنترل محاسبات، آخرین وضعیت نسبت توانگري هر یک از شرکتهاي بیمه براي سالهاي 1391 لغایت 1398 را به شرح زیر براي اطلاع عموم ذینفعان اعلام نمود:


 


توانگري اعلامی بیمه مرکزي ج.ا.ایران در هر سال، بر اساس صورتهاي مالی حسابرسی شده سال گذشته میباشد.

در سالهایی که شرکت بیمه کمتر از سه سال سابقه فعالیت داشته، صرفاً سطح توانگري آن درج گردیده است.


شرکتهایی که در سطح یک توانگري و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر100 درصد و بیشتر است. این شرکتها از توانایی کافی جهت ایفاي تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.

نسبت توانگري مالی سطح دو، بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد است. مطابق شاخصهاي تعریف شده سطح دو توانگري به این معناست که شرکتهاي بیمه توانایی ایفاي تعهدات خود را دارند ولی باید براي رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامهریزي صورت گرفته، بیمه مرکزي از شرکتهاي مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه نموده که پس از بررسی و تأیید، براي اجرا به شرکتهاي مشمول ابلاغ میشود.

نسبت توانگري مالی سطح سه، بیش از 50 درصد و کمتر از 70 درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت هاي بیمه اي که در سطح سه قرار میگیرند، موظفند علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را براي 2 سال مالی آتی(به تفکیک سالانه)تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزي ارائه نمایند. این برنامه ها باید به گونه اي باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگري حداقل تا سطح 2 ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.

نسبت توانگري مالی سطح چهار، بیش از 10 درصد و کمتر از 50 درصد است. شرکتهایی که در سطح 4 قرار میگیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را براي سال مالی آینده تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزي ارائه دهند. برنامههاي مذکور بایستی به گونهاي تدوین شوند که نشان دهند چگونه مؤسسه بیمه سطح توانگري خود را ظرف یکسال حداقل تا سطح 3 ارتقا خواهد داد. علاوه بر این با توجه به سطح توانگري شرکتها، بیمه مرکزي به استناد ماده 12 آئیننامه توانگري، شرکتهاي بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات

فوري از جمله کاهش صدور بیمهنامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداري از سرمایهگذاري در بخشهاي کم بازده نموده است.

نسبت توانگري مالی سطح پنج، کمتر از 10 درصد است. چنانچه نسبت توانگري مؤسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزي مجاز است پروانه فعالیت مؤسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه اي تعلیق یا ابطال نماید.

در راستاي اجراي آیین نامه توانگري مالی، بیمه مرکزي به عموم هموطنان و بیمه گذاران توصیه میکند به سطح توانگري مالی شرکتهاي بیمه که توسط بیمه مرکزي تأیید و اطلاع رسانی شده به عنوان یکی از معیارهاي انتخاب بیمه گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه، نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و ظرفیت مجاز نگهداري و قبولی ریسک در شرکتهاي بیمه غفلت ننمایند..

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود