امروز: پنجشنبه، 10 مهر 1399
06/23 1398

 گروه سایبان - تا زمانی که اهداف ووظایف سندیکا مورد توجه اعضای سندیکا  قرار نگیرد نمی توان انتظارداشت که کارکردهای واقعی سندیکا نمایان شود و قطع به یقین انتخاب وآمدن و رفتن اشخاص به عنوان دبیرکل تاثیری در رسیدن به اهداف  این تشکل نخواهد داشت.به گزارش رازپول فریدون صفرخانلوازمدیران صنعت بیمه در گفتگو با رازپول درخصوص انتخاب دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به تشریح نقطه نظرات خود پرداخت واعلام کرد که قراراست انتخاب دبیرکل سندیکای بیمه گران با توجه به اساسنامه جدید مصوب شورای عالی بیمه روز 25 شهریور ماه انجام شود.


وی با بیان اینکه سندیکای بیمه گران ایران یکی از ارکان صنعت بیمه و به عنوان پل ارتباطی بین این بخش و سایر بخش ها عمل می کند و هدف کلی آن ارتقای فضای رقابتی سالم و توسعه بازار بیمه کشور است،گفت: ضمن اینکه حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضاء و کوشش برای حفظ و تقویت بازار بیمه از دیگر شاخص های عملکردی این نهاد صنفی محسوب می شود.


صفرخانلو با بیان این که با نگاهی گذرا به فعالیت سندیکا مشاهده می شود که ریشه ناکارآمدی عملکرد سندیکا درگذشته را بایددرعدم توجه اعضا به اهداف ووظایف سندیکا مندرج در مواد 4 و5 اساسنامه معطوف کرد نه انتخاب دبیرکل،عنوان کرد: خاطره سئوال  یکی از دانشجویان چرا کلمه "باهم " ازهم جداست ولی کلمه "جدا " با هم هست مرا به به یاد سندیکا می اندازد که چرا برخی از اعضای شورای عمومی ، سندیکا را با انجمن اشتباه گرفته اند و نگاه سلیقه ای وجناحی به سندیکا دارند؟ ! وبه جای این که منافع مشترک خود را از طریق اتحاد و همگرایی درجهت برآورده ساختن اهداف مندرج دراساسنامه سندیکا معطوف نمایند درصدد باشند به جای مبنا قراردادن شاخص ها ازلابی گری وتبلیغ شخصیت ها درانتصاب دبیرکل استفاده واقدام کنند.


صفرخانلو در ادامه افزود: تا زمانی که اهداف ووظایف سندیکا مورد توجه اعضای سندیکا  قرار نگیرد نمی توان انتظارداشت که کارکردهای واقعی سندیکا نمایان شود و قطع به یقین انتخاب وآمدن و رفتن اشخاص به عنوان دبیرکل تاثیری در رسیدن به اهداف  این تشکل نخواهد داشت.


وی با بیان اینکه گرایش برخی ازاعضای شورای عمومی به انتخاب وبه کارگیری اشخاصی که صرفا ظاهرو فن بیان دارند بدون درنظرداشتن و بررسی شاخص های مدیریتی وعملکرد اجرایی آنان گفت که علت این نوع نگرش ناشی دوطرزتفکر است دریک سمت ناشی از تفکرمدیریت سنتی وپدرسالاری وازسوی دیگردربرخی ازاعضا ، تمایل به جریان سازی هوای تازه در صنعت وانتصابات سیاسی  است.


لذا سئوال پایه ای که مطرح می شود این است که اعضایی که در تصمیمات تابع جریانات هستند و قادر به شناسایی منافع مشترکشان نباشند چگونه می توانند شخصی رابه عنوان دبیر کل  انتخاب نمایند که به استناد ماده 18 اساسنامه صرفا وظایف واختیاراتی که به تصویب اعضای شورای عمومی می رسد را برعهده خواهد داشت ؟!


بنابراین نبایدانتظار داشت که این دبیرکل قادربه رقم زدن اتفاق خاصی در سندیکا باشدوبتواند مدافع اهداف صنعت بیمه درمراجع قانونی وتصمیم گیری باشد.


به گفته وی اساسنامه  جدید 8 هدف و 18وظیفه را طبق مواد 4 و 5 برای سندیکای بیمه گران  عنوان کرده است که هدف اصلی آن صیانت ازحقوق ومنافع قانونی حرفه ای وصنفی اعضا در سازمان ها ومراجع ذیربط   و... است  که برای تحقق این اهداف  ابتدا اعتقاد و باور داشتن کلیه اعضا به اخلاق و تاکید بر اشتراک منافع موسسات بیمه است که درسال های اخیر درعملکرد برخی از اعضای شورای عمومی مشاهده نمی شودوموجب شده است دراین اساسنامه جدید مصوبه شورای عالی بیمه نیزقیدگرددکه هنگامی که  سندیکا نتواند به درستی نقش خود را ایفا کند، بیمه مرکزی می تواند درصورت عدم رعایت مفاد اساسنامه سندیکا توسط هریک ازاعضا ویا ارکان سندیکا اقدامات نظارتی خود را اعمال نماید .


این نوع نگارش مصوبه حاکی از این است که به جای اینکه اعضای شورای عمومی خود پای بند به تصمیمات سندیکا باشند بایستی انتظارداشته باشند که بیمه مرکزی وارد شود و تصمیم بگیرد.

 بر اساس ماده 6 اساسنامه سندیکا دارای ارکان زیر است:

 1- شورای عمومی

2- هئیت رئیسه

3- دبیرکل

4- بازرس

براساس بند 3 ماده 10 اساسنامه انتخاب هئیت رئیسه ، دبیرکل وبازرس ازجمله وظائف واختیارات شورای عمومی است


تعداد اعضای شورای عمومی سندیکا درشرائط کنونی به بیش ازسی عضو شده است که درتبصره ماده دو صندوق تامین خسارت های بدنی را نیزبا تصویب شورای عمومی عضو سندیکا شناخته اند که علت آن تاکنون به صورت شفاف مشخص نشده است درصورتی که طبق ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی وبیمه گری عرضه بیمه توسط موسسات بیمه ، نمایندگان بیمه وکارگزاران رسمی بیمه صورت می پذیرد وبه نظرمی رسد حضور حداقل یک نفرازنمایندگان وکارگزاران درسندیکای بیمه گران که حدود هشتاددرصد بازارصنعت بیمه کشوررا دردست دارند بیشترضرورت دارد.


در یک دهه اخیرصدور مجوزفعالیت موسسات بیمه بدون توجه به زیرساخت ها و بضاعت و فقدان پشتوانه لازم نیروی انسانی وصرفا توجه به میزان سرمایه توسط شورای عالی بیمه سبب حضورتعداد زیادی ازشرکتهای بیمه درشورای عمومی گردیده است که برگزاری جلسات وتصمیم گیری درسندیکا را با مشکل مواجه کرده است.


به منظور جلوگیری ازتعدد نظرات وطبیعتا جمع بندی و تصمیم گیری ایجاد رکن جدید هئیت رئیسه در اساسنامه جدید سندیکا مدنظرقرارگرفته وبخشی از اختیارات شورای عمومی به این هئیت رئیسه تفویض شده که با محوریت چهار نفرازاعضای شورای عمومی اقدام خواهند نمود.


در ماده 17 اساسنامه سندیکا عنوان شده است که شورای عمومی یکی از افراد صاحب نظر در امور بیمه ای را به عنوان دبیر سندیکا معرفی کند که مشخص نیست که عبارت صاحب نظر بودن در اموربیمه ای در خصوص دبیر آیا تاکید به سوابق مدیریتی دارد یا سایرشایستگی ها. به عبارت دیگر مشخص نیست که شورای عمومی سندیکا رئیس کل لازم داردو یا دبیرکل؟. به نحوی که اغلب دو سمت رئیس و دبیرکل سندیکا را یکی می گیرند اما به واقع این دو یکی نیستندزیراکه به موجب مواد 8 و14 رئیس شورا وهئیت رئیسه اشخاص دیگری هستند  و دبیرکل فرد دیگری است؟


وآنچه که دراساسنامه در مورد دبیرکل به چشم می‌خورد وجود سمتی سازمانی است با نام دبیر که وظایف اجرایی، ریاست دبیرخانه، و …. را برعهده دارد. در واقع در سندیکا چون اعضا همگی دارای سمت‌های اجرایی در جای دیگری ودرشرکت های خود می‌باشند، نیازبوده که شورای عمومی ، یک دبیرخانه داشته باشد و شخصی که مصوبات و تصمیمات شورا را زیرنظرهئیت رئیسه پیگیری نمایند بالاترین مقام این دبیرخانه است که دبیر یا دبیرکل نامیده می‌شود.


شاید به توان گفت که اصلی ترین وظیفه دبیرکل در اساسنامه جدید این است که وظیفه دارد در صورتی که اجرای تصمیمات و طرحهای پیشنهادی دبیرکل سندیکا و شورای عمومی برحسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی ایران یا سایر مراجع باشد اقدامات لازم را بعمل آورد.


صفرخانلو در ادامه در خصوص انتخاب رییس شورای عمومی وهئیت رئیسه آتی سندیکا عنوان کردکه تصوراین است با توجه به اساسنامه جدید ، انتخاب ریئس ونائب رئیس شورا وهئیت رئیسه ازطریق انتخابات واقع بینانه انجام شود وملاک وشاخص ها صرفا شخصیت مدیریتی وکاریزماتیک وتخصصی مدنظر قرارگیرد اشخاصی به این سمت ها منصوب شوند که قاعدتا دنبال کننده منافع صنعت بیمه باشند ودرانتخاب این افراد نباید ملاک سهم بازار و ترکیب پرتفوی وآن هم به واسطه میزان سهم تامین کننده منابع مالی بودجه سالانه مورد نیازسندیکا درنظرگرفته شود.


درخاتمه صفرخانلو اظهارامیدواری کرد: سندیکای بیمه گران ایران درهنگام تدوین وتصویب قوانین ناظر واجرایی بر صنعت بیمه به رسمیت شناخته شود وهئیت رئیسه سندیکا درمجامع قانونی وتصمیم گیری حضور موثرداشته باشند ونسبت به انعکاس نقطه نظرات وتصمیمات جمعی شورای عمومی اقدام نمایند که مستلزم داشتن روحیه مشارکت جمعی درآینده است واین ازعهده دبیرکل سندیکا خارج است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود