امروز: جمعه، 2 اسفند 1398
01/14 1398

 گروه سايبان- فریدون‌صفرخانلو‌کارشناس‌‌صنعت‌بیمه‌ و‌مدرس‌دانشگاه در مورد درس هاي سيل جاري نوشت؛ علی‌‌رغم ‌مصیبت‌ها‌ و‌آلامي که‌این‌ پدیده‌ وحوادث‌ برای‌ مردم‌عزیزکشورمان ‌ایجاد‌کرد ‌ولی‌درس‌هایی‌ نیزدر پی‌خواهد‌ داشت‌ که‌ باید ‌برای ‌آن‌درحداقل ‌زمان‌برنامه‌های ‌کوتاه‌مدت‌ومیان‌مدت ‌توسط‌ مقامات‌کشور‌ وصنعت ‌بیمه‌اند‌یشیده‌ شودکه‌ می‌توان‌ به‌برخی‌ ازموارد‌زیراشاره‌نمود: ‌
1)‌تسریع‌درتصویب‌لایحه‌صندوق‌بیمه‌حوادث‌طبیعي‌که‌بعد‌ازچندین‌سال‌فرایند‌طولاني‌تصویب‌ آن‌پایان‌نداشته ‌است ‌و این‌در‌ حالي‌است‌ كه‌از‌نظر‌تنوع ‌و‌تعدد‌ وقوع‌حوادث‌ طبیعی‌و‌شدت ‌خسارت‌های ‌‌ناشی‌از‌این ‌حوادث‌ هرسال‌ شاهد‌ وقایع‌ ناگوار سیل‌ وزلزله‌ هستیم. ‌
2)‌ادعای‌تعدادی‌از‌شهروندان‌مبنی‌براین‌که‌شرکت‌های ‌بیمه‌به‌دفاتر ‌استانی‌ خود‌ اجازه‌ صدور ‌بیمه‌نامه ‌حوادث‌طبیعی‌را‌ نمی‌دهند ‌نشان‌دهنده ‌آن‌است‌که‌ نحوه‌صدور ‌بیمه‌نامه‌حوادث‌ طبیعی ‌ازقبیل ‌پوشش‌های‌سیل‌ و زلزله ‌نیازبه ‌بازنگری ‌جدی ‌دارد‌ ومفاهیم‌مدیریت ‌ریسک‌ واکچوئری‌ باید ‌جایگاه‌ خود‌را‌ درصنعت ‌بیمه ‌به‌معنای‌واقعی ‌پیداکند،‌‌بیمه ‌به‌عنوان‌یكی ‌از‌ عوامل‌تأمین ‌و‌جبران‌ خسارات‌ناشي ‌از‌حوادث‌و‌بلایاي‌ طبیعي‌پذیرفته‌ شده‌است‌ لیکن‌در‌كشور ما ‌مطالعات ‌محدودی ‌در‌زمینه‌به‌دست‌آوردن‌ روش‌ مناسب‌ برای‌ تعیین‌حق‌بیمه‌ حوادث‌طبیعی ‌انجام‌گرفته‌است.‌ ‌
درشركتهای ‌بیمه‌ بابت‌ پوشش‌سیل‌ وزلزله ‌نرخ‌ تجربی‌ ثابت‌ از‌ ارزش‌ اموال‌ بیمه‌شده‌ و اکثرا در قالب ‌بیمه‌نامه ‌آتش‌سوزي ‌ودر‌ صورتي‌كه‌ بیمه‌گذار مایل ‌باشد،‌اعمال‌ مي‌كنند.‌این‌ نرخ ‌كه‌ناشی ‌ازروش ‌كلاسیك‌ صنعت‌بیمه‌ مي‌باشد‌ به‌صورت‌ ثابت ‌برای‌ تمام‌ مناطق ‌اعمال‌شده ‌و‌ كم‌ یا‌ زیاد‌بودن‌ خطرات‌و‌خسارات‌ احتمالی‌ و‌بالقوه‌حوادث‌طبیعی ‌درآن‌منطقه ‌مکان‌مورد‌ بیمه‌مورد ‌محاسبه‌ دقیق‌ودرنظر ‌گرفته‌ نمي‌شود ‌لذا‌انجام‌ تحقیقات‌وکارشناسی‌ دقیق‌ در‌زمینه ‌بیمه‌حوادث ‌طبیعی‌و‌ تهیه‌ دستورالعملی‌ فنی‌براي‌ تعیین‌ نرخ‌بیمه‌این‌قبیل ‌حوادث‌در‌مناطق‌شهری‌ وروستایی‌‌ با‌توجه‌ به‌ شرائط ‌اقلیمی‌ وگستردگی‌ وژئوپولیتیکی ‌کشورضرورت ‌دارد. ‌
3)‌آیین‌نامه‌شماره‌‌58شورای‌عالی‌ بیمه‌ شرکت‌های‌بیمه‌ را‌ملزم‌کرده ‌به‌جای‌ استاندارد ‌حسابداری‌ شماره‌28،‌ازاین ‌آیین‌نامه ‌جهت‌ محاسبه ‌ذخیره‌های‌ فنی‌ خود‌استفاده ‌کنند.‌ مطالعه‌ تطبیقی ‌استانداردهای‌ حسابداری ‌فعالیت‌های‌بیمه‌ عمومی‌تعدادی‌ از‌کشورهای‌ پیشرفته ‌بیمه‌حاکی‌ازاین ‌است‌‌که‌ دراستانداردهای‌ حسابداری‌این‌کشورها‌ احتساب‌ذخیره‌ فنی‌تکمیلی‌و‌ خطرات‌طبیعی ‌پیش‌بینی‌ نشده‌است‌ ازجمله‌ دربرخی‌ازکشورهایی ‌‌که‌در‌معرض‌ همیشگی ‌بلایای ‌طبیعی‌ مانند ‌آمریکا ‌یا‌ژاپن‌قرار‌دارند‌،‌لیکن‌رویه‌ موجود‌ درشرکت‌های‌ بیمه‌‌کشورسبب‌گردیده‌ که‌ازابتدای‌اجرایی‌ شدن‌این‌ آیین‌نامه‌ ومغایرت‌آن‌ با‌استاندارد‌حسابداری‌ شماره‌28و‌‌متناسب‌ با‌سطح‌ اهمیت‌گزارش‌های ‌حسابرسی‌شرکت‌های‌بیمه‌‌ مشروط‌ یا‌مردود ‌شود‌. ‌
حال‌با‌توجه‌به‌وقوع‌ این‌قبیل‌ خسارت‌ها‌ مانند‌حوادث‌ سیل‌سال ‌جاری‌ در اکثر استان‌های‌ کشوراین‌سئوال‌ مطرح‌می‌شود ‌که‌آیا‌ منبع‌وسرفصل‌ پرداخت‌این‌خسارت‌ها‌ ازمحل‌ذخیره‌فنی‌تکمیلی ‌و‌خطرات‌ طبیعی‌است‌یا‌ هزینه‌خسارت‌های‌ سالجاری؟ ‌
4)‌راهکار‌دیگری‌که‌به‌ طور‌جدی‌مورد‌توجه ‌فعالان‌صنعت‌بیمه‌قرار‌نگرفته ‌است،‌استفاده ‌از‌اوراق‌بهادار ‌فاجعه‌آمیز )Catastrophe Bond(‌است‌، ‌در‌چند‌دهه‌اخیر،‌انتشار‌نوعی ‌از‌اوراق‌ بهادار‌با‌نام‌اوراق ‌قرضه ‌حوادث‌فاجعه آمیز‌برای‌ پوشش‌ خسارات ‌حوادث ‌فاجعه آمیز‌نظیر‌زلزله،‌ سیل‌و‌غیره‌رواج‌ یافته‌است، که‌بواسطه‌ میزان‌خسارت‌های‌ فاجعه‌آمیز‌ازقبیل‌سیل‌وزلزله‌ انتشار‌این‌اوراق‌با‌توجه‌به‌میزان‌سرمایه‌ وسهم‌نگهداری ‌شرکت‌های‌‌ بیمه‌کشور ‌در‌جبران‌خسارت‌های‌ بزرگ‌حوادث‌طبیعی‌وعدم‌ امکان‌استفاده‌ از‌ظرفیت‌های‌‌ بیمه‌اتکایی‌ جهانی‌به‌ واسطه‌تحریم ‌ووحادثه‌خیز‌بودن‌کشورضرورت‌دارد.

.

  1. میهمان
    پاسخ 14 فروردین 1398 15:07 شهرام تجزیه چی
    سلام این که شرکت‌ها صدور بیمه‌نامه را در مناطق در معرض خطر قریب‌الوقوع سیل منع کرده‌اند چندان هم غیرمنطقی نیست. سال‌هاست عرضه‌کنندگان خدمات بیمه تلاش می‌کنند چنین بیمه‌نامه‌هایی را بفروشند. چندان هم استقبال نشده است. حال با حتمی شدن خطر، صدور بیمه‌نامه با اصول بیمه مغایر است

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود