امروز: شنبه، 4 خرداد 1398
09/12 1397

گروه سايبان- اخرين وضعيت توانگري مالي شركت هاي بيمه اعلام شد.
به گزارش رازپول، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه )آيين نامه شماره 69( موظفند توانگري مالي خود را پس از حسابرسي صورت هاي مالي سالانه، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند. در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، آخرين وضعيت نسبت توانگري
هر يك از شركت هاي بيمه براي سالهاي 1391 لغايت 1397 را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان اعلام نمود:
 
- توانگري مالي شركت بيمه ايران بر اساس توانگري مالي حسابرسي نشده مي باشد. بديهي است پس از دريافت گزارش حسابرس، امكان تغيير نسبت توانگري اعلامي وجود دارد.
- توانگري اعلامي بيمه مركزي ج.ا.ايران در هر سال، بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده سال گذشته مي باشد.  براي شركت هايي كه كمتر از سه سال سابقه فعاليت داشته اند، صرفاً سطح توانگري آنها درج گرديده است. نسبت توانگري شركت بيمه توسعه به دليل لغو پروانه فعاليت در رشته هاي اتومبيل و زندگي، در جدول درج نشده است.
- شركت هايي كه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر100 درصد و بيشتر است. اين شركتها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخور دارند.
-نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از 70 درصد و كمتر از 100 درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركتهاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند. برابر برنامه ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله و حسب مورد برنامه افزايش
سرمايه نموده كه پس از بررسي و تاييد، براي اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ ميشود. نسبت توانگري مالي سطح سه، بيش از 50 درصد و كمتر از 70 درصد است. برابر مقررات موجود، شركت هاي بيمه اي كه در سطح سه قرار مي گيرند موظفند علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي 2 سال مالي آتي)به تفكيك سالانه(تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارايه دهند. اين برنامه ها بايد به گونه اي باشد كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري حداقل تا سطح 2 ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.
-نسبت توانگري مالي سطح چهار، بيش از 10 درصد و كمتر از 50 درصد است. شركت هايي كه در سطح 4قرار مي گيرند بايد برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه خو را براي سال مالي آينده تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهند. برنامه هاي مذكور بايستي به گونه اي تدوين شوند كه نشان دهند چگونه مؤسسه بيمه سطح توانگري خود را ظرف يكسال حداقل تا سطح 3 ارتقا خواهد داد. علاوه بر اين با توجه به سطح توانگري شركت ها، بيمه مركزي به استناد ماده 12 آئين نامه توانگري، شركتهاي بيمه مشمول را ملزم به انجام برخي از اقدامات فوري از جمله كاهش صدور بيمه نامه، عدم ارائه پاداش به مديران و خودداري ازسرمايه گذاري در بخش هاي كم بازده نموده است. 
- نسبت توانگري مالي سطح پنج، كمتر از 10 درصد است. چنانچه نسبت توانگري موسسه بيمه در سطح پنج باشد، بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت موسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمه اي تعليق يا ابطال نمايد.
در راستاي اجراي آيين نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به عموم هموطنان و بيمه گذاران توصيه ميكند به سطح توانگري مالي شركتهاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تائيد و اطلاع رساني شده به عنوان يكي از معيارهاي اصلي انتخاب بيمهگر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه، نحوه
رسيدگي و پرداخت خسارت و ظرفيت مجاز نگهداري و قبولي ريسك در شركت هاي بيمه غفلت نكنند.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود