امروز: دوشنبه، 26 مهر 1400
03/17 1396

گروه سایبان - با هدف آشنایی متقاضیان پروانه نمایندگی شرکت های بیمه و کارگزاری (دلالي) رسمي بيمه مستقيم پرسش و پاسخ هاي متداول براي این متقاضيان منتشر می شود.

الف) مقررات مشترك:

1 - ضوابط مشترك فرايند دريافت پروانه هاي مذكور (نمايندگي شركتهاي بيمه و كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم) كدامند؟

به موجب تصميمات كميته سياستگذاري آزمونهاي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:

1-1- نحوه و چگونگي ثبت نام آزمون كتبي براي متقاضيان پروانه هاي مذكور يكسان مي باشد.

1-2 - نام آزمون كتبي نمايندگي و كارگزاري مذكور "آداب" (آزمون دانش و اطلاعات بيمه اي) مي باشد.

1-3 - از ابتداي سال 1396 آزمون "آداب" بين متقاضيان پروانه نمايندگي شركتهاي بيمه (موضوع آيين نامه 75 ) و آزمون كتبي كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم (موضوع آيين نامه شماره 92 ) بصورت مشترك برگزار مي گردد.

1-4 - مدت آزمون 120 دقيقه بوده و حداقل نمره قبولي در آزمون "آداب" كسب نمره 60 از 100 مي باشد.

اين آزمون، فاقد نمره منفي مي باشد.

1-5- هر فرد با هر شرايط و هر مدرك تحصيلي مي تواند در سامانه الكترونيكي پژوهشكده بيمه براي شركت در آزمون "آداب" ثبت نام نموده و در صورت قبول شدن، گواهي قبولي دريافت نمايد لكن"اين گواهي براي بيمه مركزي و شركتهاي بيمه تعهدي در اعطاي پروانه فعاليت يا اشتغال به كار ايجاد نميكند."

1-6- اعتبار قبولي آزمون "آداب" دو سال از تاريخ مندرج در گواهينامه قبولي مي باشد.

1-7 - متقاضيان هر يك از پروانه هاي مذكور، بايد در آزمون "آداب" و نيز "دوره آموزشي تخصصي و توجيهي" مربوط به خود شركت نموده و گواهي قبولي دريافت نمايند.

1-8 - شركت در آزمون "آداب" و دوره هاي آموزشي اشاره شده، نياز به معرفي نامه نداشته و فاقد تقدم و تاخر است.

1-9 -محدوديتي براي شركت در آزمون نيست و هر فرد مي تواند به تعداد دفعات برگزاري آزمون آداب در اين آزمون ثبت نام و شركت نمايد.

1-10 -منابع آزمون " آداب" كتاب اصول، مقررات و رشته هاي بيمه اي ( كتاب جامع آموزش بيمه ويرايش جديد)

1-11- آدرس سايت ثبت نام آزمون "آداب" و تاريخ برگزاري آزمونها به شرح سايت پژوهشكده بيمه به قسمت سامانه آزمون مي باشد. آدرس  http://www.irc.ac.ir

ب) پرسشهاي متداول براي اطلاع از نحوه دريافت پروانه نمايندگي شركت هاي بيمه:

2 - براي دريافت پروانه فعاليت نمايندگي بيمه چگونه اقدام نمايم؟

در صورتي كه شرايط مندرج در ماده 5 آئين نامه شماره 75 را داريد بايد در دوره آموزشي مربوطه برابردستورالعمل هاي بيمه مركزي ج.ا.ا در پژوهشكده بيمه، موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده يا شركت هاي بيمه كه مجوز ارائه آموزش از بيمه مركزي ج.ا.ايران را دارند شركت نماييد و همچنين آزمون بيمه مركزي ج.ا.ايران كه توسط پژوهشكده بيمه برگزار مي گردد را با موفقيت به اتمام رسانيد سپس هر دو گواهينامه ( گواهينامه پايان دوره آموزشي و گواهينامه موفقيت در آزمون) را همراه با درخواست كتبي و بقيه مستندات اشاره شده در ماده 5 آئين نامه 75 به مديريت امور شعب شركت بيمه ارائه نماييد.

3-  آيا ابتدا بايد دوره آموزشي را بگذرانم يا در آزمون "آداب" شركت نمايم؟

شركت در دوره آموزشي يا آزمون مذكور تقدم و تاخري ندارد.

4- شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانه نمايندگي بيمه بايد چه شرايطي داشته باشد؟

برابر ماده 5 آئين نامه 75 شخص حقيقي بايد واجد شرايط زير باشد:

الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب) اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.

پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.

ت) عدم حجر.

ث) نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نامبرده شده در ماده

64 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

ج) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان.

چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمه (و يا ساير رشته ها با گرايش بيمه) بدون نياز به داشتن سابقه كار بيمه اي، يا حداقل مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالي،حسابداري، آمار، مديريت و حقوق (با يك سال سابقه كار بيمهاي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها با دو سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي.

تبصره 1- متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشي مربوط را حداقل به مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران در شركت بيمه ويا موسسات آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهينامه قبولي را ارايه نمايند.

تبصره 2- اعطاي پروانه نمايندگي به متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا فوق ديپلم، منوط به موافقت كتبي مديرعامل شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

ح) موفقيت در آزمون نمايندگي بيمه مركزي ج.ا.ايران.

خ) گذراندن دوره كارآموزي به مدت 15 روز اداري در شركت بيمه مربوطه براي كليه متقاضيان نمايندگي بيمه.

5-  سابقه كار بيمه مورد نياز براي اخذ پروانه نمايندگي بيمه چند سال است؟

دارندگان حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمه (و يا ساير رشته ها با گرايش بيمه) بدون نياز به داشتن سابقه كار بيمه اي، دارندگان مدرك كارشناسي در رشته هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالي،حسابداري، آمار، مديريت و حقوق (با يك سال سابقه كار بيمهاي فني و تخصصي، دارندگان حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها با دو سال سابقه كار بيمهاي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك ديپلم با سه سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي.

6-  آيا ديپلمه ها هم مي توانند درخواست پروانه نمايندگي نمايند؟

تبصره 2- اعطاي پروانه نمايندگي به متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم و يا فوقديپلم، منوط به موافقت كتبي مديرعامل شركت بيمه ذيربط خواهد بود.

7-  آيا براي شركت در آزمون ها يا آموزش هاي مرتبط با بيمه مي توانيم به صورت مستقل و شخصي ثبت نام

نماييم؟

برابر تصميمات متخذه در كميته سياستگذاري آزمون بيمه مركزي ج.ا.ايران، متقاضيان مي توانند شخصاً در دوره هاي آموزشي يا آزمون هاي بيمه مركزي ج.ا.ايران كه توسط پژوهشكده بيمه برگزار مي شود ثبت نام نمايند.

8-  آيا براي ثبت نام در آزمون و دوره هاي آموزشي نيازي به معرفي نامه از شركت بيمه هست؟

خير. هر فرد با هر شرايطي مي تواند جهت شركت در آزمون "آداب" و نيز دوره هاي مرتبط شركت نمايد.

ج) پرسشهاي متداول براي اطلاع از نحوه دريافت پروانه فعاليت كارگزاري (دلالي)رسمي بيمه مستقيم:

9-  فرآيند دريافت پروانه فعاليت كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم چگونه است؟

در صورتي كه شرايط مندرج در ماده 3 آئين نامه شماره 92 را داريد بايد در دوره آموزشي مربوطه برابر دستورالعمل هاي بيمه مركزي ج.ا.ا شركت نماييد و همچنين آزمون بيمه مركزي ج.ا.ا كه توسط پژوهشكده بيمه برگزار مي گردد را با موفقيت به اتمام رسانيد سپس هر دو گواهينامه ( گواهينامه پايان دوره آموزشي و گواهينامه موفقيت در آزمون) را همراه با درخواست كتبي و بقيه مستندات اشاره شده در ماده 3 آئين نامه 92 از جمله گواهي سابقه كار مفيد بيمه اي را به صورت الكترونيكي براي اداره كل پذيرش موسسات بيمه اي بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال نمايد تا براي حضور آنان در مصاحبه بيمه مركزي اقدام گردد.

تبصره- مدت اعتبار گواهي قبولي آزمون "آداب" 2 سال بوده لكن گواهي قبولي آموزش تخصصي كارگزاري رسمي بيمه مستقيم 1 سال از تاريخ مندرج در گواهينامه مي باشد.

10-  متقاضي پروانه كارگزاري حقيقي و مديرعامل كارگزاري بيمه حقوقي و عضو بيمه اي هيئت مديره آن بايد داراي چه شرايطي باشد؟

متقاضي پروانه كارگزاري حقيقي و مديرعامل كارگزاري بيمه حقوقي و عضو بيمهاي هيئت مديره آن بايدداراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

2- اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور.

3-  داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان).

4- داشتن حداقل 25 سال سن.

5-  نداشتن سوء پيشينه كيفري و سابقه محكوميت ناشي از ارتكاب يا معاونت در يكي از جرايم ارتشاء،تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، جعل و تزوير، تدليس، پولشويي، تباني و يا مداخله در معاملات دولتي و اخلال در نظام اقتصادي و جرايم موضوع ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

6- عدم حجر و عدم شهرت به نادرستي.

7- داشتن حداقل مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

8-  داشتن سابقه كار مفيد بيمهاي به تشخيص بيمه مركزي حداقل دو سال براي دارندگان مدرك

كارشناسي در رشته بيمه يا گرايش بيمه يا حداقل پنج سال براي دارندگان ساير مدارك كارشناسي.

9- موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه بيمه مركزي.

10- گذراندن دوره آموزشي تخصصي و توجيهي متناسب با رشته و مدرك تحصيلي طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي و اخذ گواهينامه قبولي.

تبصره 3- متقاضي پروانه كارگزاري حقيقي و فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل و عضو بيمه اي هيئت مديره كارگزار بيمه حقوقي چنانچه به تشخيص بيمه مركزي حداقل ده سال سابقه كار مفيد بيمه اي داشته باشند، مشروط به داشتن ساير شرايط مقرر در اين آييننامه از آزمون كتبي موضوع بند 9 اين ماده معاف هستند.

تبصره 4- متقاضي پروانه كارگزاري حقيقي حداكثر ظرف مدت يكسال بعد از اخذ گواهينامه قبولي دوره آموزشي تخصصي و توجيهي موضوع بند 10 اين ماده و متقاضي پروانه كارگزاري حقوقي حداكثرظرف مدت يكسال بعد از اخذ گواهينامه قبولي دوره آموزشي تخصصي و توجيهي موضوع بند 10 اين ماده توسط مدير عامل و عضو بيمه اي هيات مديره ميتوانند با تكميل مدارك، پروانه دريافت نمايند. پس از انقضاء مدت مذكور قبولي آنها كان لم يكن تلقي مي شود.

11- چه كساني از آزمون كتبي كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم (موضوع آيين نامه شماره 92 ) معاف هستند؟

متقاضي پروانه كارگزاري حقيقي و فرد پيشنهادي جهت تصدي سمت مديرعامل و عضو بيمه اي هيئت مديره كارگزار بيمه حقوقي چنانچه به تشخيص بيمه مركزي حداقل ده سال سابقه كار مفيد بيمه اي داشته باشند، مشروط به داشتن ساير شرايط مقرر در اين آيين نامه از آزمون كتبي معاف هستند.

12- تاييد سابقه كار مفيد بيمه اي به عهده چه مرجعي است؟ گواهي اين سابقه كار را چگونه بايد اخذ نمود؟

تاييد سابقه كار فني و تخصصي افراد بر عهده اداره كل پذيرش موسسسات و دفاتر بيمه اي بيمه مركزي ج.ا.ايران مي باشد. گواهي سابقه كار مقيد بيمه اي را حسب مورد مي توان از يكي از واحدهاي زير اخذ - نمود؛ 1-توسط امور نمايندگان شركتهاي بيمه (براي افرادي كه در نمايندگي ها فعاليت نموده اند)
2كارگزيني يا امور منابع انساني شركتهاي بيمه (براي كاركنان منفك شده يا بازنشستگان و ... شركت هاي بيمه) 3- اداره كل نظارت بر صلاحيتهاي حرفه اي بيمه مركزي (براي افرادي كه كارمند يا بازارياب و... كارگزاريها بوده اند).

13-  آيا آزمون هاي نمايندگي بيمه و كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم با يكديگر متفاوت هستند؟

خير، آزمونهاي بدو ورود نمايندگي بيمه و كارگزاري رسمي بيمه مستقيم به ترتيب؛ موضوع ماده 5 آئين نامه شماره 75 و ماده 3 آئين نامه شماره 92 مصوب شورايعالي بيمه ادغام شده و آزمون كتبي مشترك "آداب" عنوان گرفته است.

14-  چه سرفصل هاي را براي شركت در آزمون "آداب"بايد مطالعه نماييم؟

(21/21-3/21-2/1) بيمه آتشسوزي و آيين نامه 21بيمه بدنه اتومبيل و آيين نامه 53(75/75-4/75-3/75-2/ آيين نامه 75 نمايندگي ( 1آيين نامه 83 كارمزد نمايندگي 68 ) و 54 نمايندگي بيمه عمر /2- 68/1) بيمه عمر و آييننامه 68،بيمه درمان و آييننامه 74، بيمه باربري و آييننامه 79(81/81-2/1) مقررات تعيين حق بيمه آيين نامه 81 (92/1) آيين نامه كارگزاري 92،حمايت از بيمه گذاران 71، قانون بيمه ، قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، بيمه شخص ثالث+ قانون جديد بيمه شخص ثالث، اصول بيمه، بيمه حوادث و آييننامه 84،51-63-62-87-82- بيمه مسئوليت و آيين نامه هاي 80،بيمه مهندسي و شرايط عمومي بيمهنامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان هاي مسكوني،بازاريابي بيمه،اصطلاحات بيمه اي، فرآيند صدور

منبع: كتاب اصول، مقررات و رشته هاي بيمه اي(كتاب جامع آموزش بيمه ويرايش جديد)

.

 1. میهمان
  پاسخ 1 آبان 1397 03:36 عباس آبگون
  باسلام من لیسانس حقوق دارم.چطوری میتونم سریعا یک نمایندگی یک بیمه را بگیرم. ممنون میشوم راهنماییم کنید شرایطش چگونه است.لطفا کامل راهنماییم کنید شماره تماسم09175942231
 2. میهمان
  پاسخ 23 تیر 1399 12:06 قندالی
  سلام روز بخیر لیسانس مدیریت بیمه دارم ایا برای اخذ نمایندگی نیاز به گذروندن 120 ساعت کلاس اموزشی و سابقه کار دارم؟؟ ممنون میشم خیلی زود راهنماییم کنید
 3. میهمان
  پاسخ 4 آذر 1399 20:24 متاجی
  سلام وقتتون بخیر برای آزمون نماینگی بیمه های زندگی موقع ثبت نام شماره موبایل اشتباه وارد شده چطور میشه اصلاح کنم متشکرگ
 4. میهمان
  پاسخ 9 تیر 1400 15:56 M
  باسلام من به نتیجه آزمون بیمه آداب ۳ تیرماه که آزمون دادم اعتراض دارم لطف کمک کنید که چیکار باید بکنم
 5. میهمان
  پاسخ 22 مرداد 1400 04:02 شیما
  سلام وقتتون بخیر. ببخشید نتایج ازمون فروش بیمه زندگی 20م بود ولی هنوز نتایجش چرا اعلام نشده؟

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود