امروز: دوشنبه، 10 بهمن 1401
10/17 1401

گروه سايبان - بيمه تجارت نو در خصوص مـاده ٣٩ شخـص ثـالث براي مشتريان شفاف سازي کرد.
در حوادث راننـدگی منجر به خسـارت مـالی، پرداخت خسـارت بصورت نقـدی و بـا توافق زیاندیـده و شـرکت بیمه مربـوط صـورت می‌گیرد. در صـورت عـدم توافـق طرفین در خصـوص میزان خسـارت قابـل پرداخت، شـرکت بیمه موظف است در صورت تقاضـای زیـاندیـده، وسـیله نقلیه خسارت‌دیـده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
تبصره - در صورتیکه اختلاف از طریق مـذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت(دارای مجوز ارزیـابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیاندیـده ارجاع می‌شود. هر یک از طرفین ظرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ اعلام نظر کتبی ارزیـاب می‌تواننـد در مرجع صالـح، اقـامه دعوی کننـد. در صورت عـدم طرح دعوی توسـط طرفیـن در مهلت مقرر نظر ارزیـاب خسـارت، قطعی و لازم‌الاجراء است. هزینه ارزیـابی خسـارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشـنهاد و به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظـف است در صـدور مجـوز ارزیـابی خسـارت به گونه‌ای عمـل کنـد که در تمـام شهرسـتان‌ها متنـاسب بـا نیـاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود