امروز: شنبه، 5 فروردین 1402
11/2 1400

گروه سایبان - شورای عالی بیمه آئین نامه هایی را اصلاح کرده که گفته می شود جلوی غیرمستقیم یا مستقیم شدن پرتفو را با دستور هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های بیمه گرفته است.


شورای عالی بیمه آئین نامه هایی را اصلاح کرده که گفته می شود جلوی غیرمستقیم شدن پرتفو را با دستور هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های بیمه گرفته است.

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 06/دی/1400 در اجرای ماده (17 )قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، آییننامه “نمایندگی بیمه”(آیین نامه شماره 75 )را اصلاح و به عنوان مکمل آییننامه مذکور (آیین نامه شماره 75.5 )به شرح زیر تصویب نمود:

1 -بند«8 »ماده (11 )آیین نامه “نمایندگی بیمه” (آیین نامه شماره 75 )به شرح زیر اصلاح شد:

بند 8 - شرکت بیمه مجاز نیست انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمهنامه ای که شرکت به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب کرده است را به نماینده بیمه هدایت و واگذار کند.”

2 -تبصره «1 »بند «8 »ماده (11 )حذف و ضمن تغییر شماره تبصره«2 »این ماده، متن آن به شرح زیر اصلاح شد:

“تبصره - چنانچه محرز شود هر یک از کارکنان شرکت بیمه اشخاصی را که قصد خرید بیمه نامه یا انعقاد قرارداد بیمه به صورت مستقیم از شرکت بیمه داشته اند به نماینده بیمه معینی معرفی  و یا کد نماینده را در بیمه نامه الحاقیه یا قرارداد بیمه درج کرده است، تخلف محسوب میشود و مشمول مقررات انضباطی خواهد بود.”


 


شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 06/دی/1400 در اجرای ماده (68 )قانون تأسیس بیمه مرکزی و  بیمه گری و به استناد ماده (17)همان قانون، آییننامه “کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم” (آییننامه شماره 92 )را اصلاح و به عنوان مکمل آیین نامه مذکور (آیین نامه شماره 92.5)به شرح زیر تصویب نمود:

1- ماده (34)آیین نامه “کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم” (آییننامه شماره 92 )به شرح زیر اصلاح شد :

ماده 34 -مؤسسه بیمه نمیتواند بیمه ای را که به وسیله کارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است، از طریق مستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر اینکه بیمه گذار انصراف خود را از صدور بیمه نامه از طریق کارگزار بیمه کتباً اعلام دارد.

در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمیتواند تخفیفی برای بیمه گذار منظور نموده یا به وی پرداخت کند. همچنین مؤسسه بیمه مجاز نیست انعقاد قرارداد بیمه بیمه نامه ای که مؤسسه بیمه به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب کرده است را به کارگزار بیمه هدایت و واگذار کند.

2- تبصره «1»ماده (34 )حذف و ضمن تغییر شماره تبصره »2 »این ماده، متن آن به شرح زیر اصلاح شد: 

“تبصره - چنانچه محرز شود هر یک از کارکنان مؤسسه بیمه اشخاصی را که قصد خرید بیمه نامه یا انعقاد قرارداد بیمه به صورت مستقیم از مؤسسه بیمه داشته اند به کارگزار بیمه معینی معرفی و یا کد کارگزار را در بیمه نامه، الحاقیه یا قرارداد بیمه درج کرده است، تخلف محسوب میشود و مشمول مقررات انضباطی خواهد بود

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود