امروز: یکشنبه، 6 فروردین 1402
08/4 1400

گروه سایبان - سازمان بورس مجوز پذیره نویسی بیمه کاریزما را صادر کرد.

بر این اساس این شرکت 400ر2 ميليون سهم این شرکت به این ترتیب که 70 درصد را موسسان و 30 درصد را پذیره نویسان تعهد خواهند کرد.

نوع سهام: عادي بانام

ارزش اسمي هر سهم: 000ر1 ريال

سرمايه شركت: 400ر2 ميليارد ريال

سرمايه تعهد شده توسط مؤسسان: 680ر1 ميليارد ريال (معادل 70 درصد كل سرمايه شركت)

 مبلغ آوردة نقدي پرداخت شده توسط مؤسسان: 840 ميليارد ريال (معادل 50 درصد مبلغ تعهد شده)

تعداد سهام قابل عرضه در پذيرهنويسي عمومي: 720 ميليون سهم (معادل 30 درصد كل سرمايه شركت)

مبلغ سرمايه پذيرهنويسي توسط عموم: 360 ميليارد ريال (معادل 50 درصد مبلغ قابل عرضه در پذيرهنويسي عمومي)

مبلغ قابل پرداخت توسط پذيرهنويسان در پذيرهنويسي به ازاي هر سهم : 500 ريال (معادل 50 درصد ارزش اسمي هر سهم)

شيوه عرضه: از طريق بازار سوم فرابورس ايران به روش ثبت سفارش به قيمت ثابت

شروع پذيره نويسي حداكثر تا شصت روز از تاريخ اين مجوز امكانپـذير خواهـد بـود. عـدم شروع پذيره نويسي در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم اخذ مجـوز جديـد از ايـن سازمان خواهد بود.

همچنين مطابق مادة 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، بـه منظـور حصـول اطمينـان از رعايت مقرّرات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطّلاعاتي بوده و به منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا  توصيه و سفارشي در مورد شركت يا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نميباشد. رازپول پیشتر در مطلبی نوشته بود:

موسسین بیمه کاریزما را بشناسید

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود