امروز: جمعه، 7 مهر 1402
04/30 1400

گروه چهارسوق- این قطعه ساز مشهدی در سکوت معنادار برخی از نهادهای نظارتی و بازرسی نسبت به حواشی فعالیت ش در صنعت قطعه سازی، مدعی آن است که یکی از افراد اثرگذار در تعیین وزیر صمت و مدیران عامل آتی خودروسازی است. 

به گزارش  خط بازار؛ متاسفانه برخی از قطعه سازان در دوران ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه و اینک در کسوت رئیس جمهور منتخب، به واسطه برخی اشتراکات خود و دوستی با برخی از مدیران  و تاثیرگذارشان در برخی نهادها، برای خود “بروبیایی” ایجاد کرده اند و مدعی ارتباط با افراد نزدیک به دولت جدید هستند.

بررسی های اولیه نشان می دهد که یکی از قطعه سازان  در سکوت  برخی از نهادهای نظارتی و بازرسی نسبت به حواشی فعالیت ش در صنعت قطعه سازی، مدعی آن است که یکی از افراد اثرگذار در تعیین وزیر صمت و مدیران عامل آتی خودروسازی است.


وی  مدعی نزدیکی با دولت جدید است و با دسترسی به برخی از اطلاعات دست چندم  ابهت کاذبی را برای خود در شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است. 


حال اینک عملکرد این قطعه ساز دارای مسائل مختلفی است که مشخص نیست چرا برخی از نهادهای نظارتی و بازرسی به آن به طور موثر نپرداخته اند. 


هرچند که صنعت خودروسازی به لحاظ شکلی یک صنعت خصوصی به شمار می آید، ولی به دلیل ملی بودن و ارتزاق شرکت های خودروسازی و قطعه سازی از یارانه های فراوان می بایست در رصد دقیق دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی قرار گیرد تا برخی نتوانند به واسطه برخی موارد در نهادهای مختلف و استفاده ناصحیح از ارتباطات شان برای خود جایگاه کاذب ایجاد کنند تا از این طریق قدرت چانه زنی خود در قراردادهای فیمابین با خودروسازی را افزایش داده و روابط شان با دیگر قطعه سازان را مهندسی کنند.

.

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.