امروز: سه شنبه، 16 آذر 1400
11/27 1395

گروه بازار پول - از 414 هزار میلیارد تومان سپرده اشخاص در بانک های خصوصی فقط 287 هزار میلیارد تومان آن تسهیلات اعطا شده و بانک ها مجبور به نگهداری سپرده هایی اند که نه تنها نمی توانند از آن کسب درآمد کنند بلکه باید به این سپرده ها سود پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، هرچند که آمارهای عملکرد آذر ماه بانک های خصوصی نشان می دهد که نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی از 18.2 در اسفند سال گذشته به 15.3 درصد رسیده است اما برخی بانک ها در کنترل وضعیت خود ناکام بوده اند و عملکرد برخی دیگر سبب کنترل این نسبت شده است .

از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد با توجه به راهبرد کاهش تورم، عمده بخش نقدینگی به شبه پول تبدیل شد، از این جهت در حدود 90 درصد سپرده های بانکی به شبه پول تبدیل شده و بالغ بر 88 درصد نقدینگی نیز شبه پول است که میتواند فشار مضاعفی را بر بانک ها تحمیل کند.

بر این اساس بیش از 15 درصد از GDP کشور سود به سپرده گذاران بانکی پرداخت شده که به نظر می رسد در صورتیکه روند افزایشی نرخ سود بانکی و رقابت بانک ها برای اعلام نرخ سود بیشتر به همین منوال پیش برود در سال های بعدی دولت می بایست معادل کل تولید ناخالص داخلی سود سپرده بانکی پرداخت کند . از سوی دیگر با این حجم شبه پول سود پرداختی به سپرده گذاران به رقمی بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نزدیک به کل درامدهای دولت است از این جهت انتظار داریم در دوره بعدی دولت در ترکیب نقدینگی بازنگری داشته باشد تا فشار را از بانک ها بکاهد زیرا این رویه نهایتا میتواند به تضعیف و انحطاط سیستم مالی و بانکی کشور منجر شود.

بررسی عملکرد بانک های خصوصی نشان می دهد که سپرده اشخاص در این بانک ها از 345هزارو 977 میلیارد تومان در اسفند سال گذشته به 414 هزارو 665 میلیارد تومان در آذرماه سال جاری رسیده است که بخش قابل توجهی از آن در بخش سپرده های مدت دار انباشت شده است.
از سوی دیگر این بانک ها تا اسفند سال گذشته بالغ بر 221 هزارو 186 میلیارد تومان و تا آذرماه 287 هزارو 743 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که به وضوح سرعت سپرده گذاری در بانک ها و تسهیلات پرداختی قابل مشاهده است که درآمدبانک ها تحت تاثیر قرارداده است.
نابرابری و اختلاف میان قیمت تمام شده پول در بانک ها و آنچه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است،تقاضای تسهیلات را تحت تاثیر قرارداده است . از سوی دیگر وجود بازارهای نا امن سرمایه گذاری و عدم رغبت برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه که ناشی از رکود صنایع است، سرمایه ها را به بانکها سوق داده است.

بانک سرمایه 
در این میان برخی بانک ها وضعیت وخیم تری نسبت به سایرین دارند. در بانک سرمایه که هيات مدیره پيشنهاد افزایش سرمایه 600 درصدي طی چند مرحله تا سال 1397 را از ۴000 به 28000 ميليارد ریال ارائه کرده است، بر اساس آخرین پيش بينی درآمد که به ارائه اولين پيش بينی درآمد سال 1395 بازمی گردد سود 1۴1 ریال را اعلام شده و آخرین عملکرد بانک به پایان دوره نه ماهه منتهی به اذر ماه 139۴ و تحقق زیان ۴85ریالی بازمی گردد.هزینه مالی سنگين و حجم بالاي مطالبات مشکوک الوصول مهمترین عامل زیان ده شدن بانک سرمایه است.
میزان سپرده های این بانک در آذرماه سال جاری بالغ بر 20 هزارو 320 میلیارد تومان گزارش شده و در حالی که 10 هزارو 431 میلیارد تومان تسهیلات در این مدت پرداخت کرده بالغ بر 6 هزارو 242 میلیارد تومان مطالبات معوق،سررسید گذشته و مشکوک الوصول دارد و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک 59.8 درصد گزارش شده است.


بانک حکمت ایرانیان 
سپرده های اشخاص بانک در آذرماه سال جاری به 3 هزارو61 میلیارد تومان رسیده و بانک بالغ بر 2 هزارو 48 میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که در مقایسه با رقم 5 میلیارد تومانی اسفند سال گذشته بسیار قابل تامل است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل(آذر امسال نسبت به آذر سال پیش)89درصد تغییر مثبت نشان می دهد.با چنین روندی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی نیز با تغییراتی مواجه شده و به 5.5 درصد رسیده است.بانک حکمت ایرانیان عملکرد نه ماهه منتهی به آذر ماه را با تاکيد بر سود 150 ریالی و تحقق 31 ریال سود خالص را منتشر کرد، عملکرد بانک نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهبود یافته بود به نحوي که 86 درصد سود تسهيلات اعطایی مشاع، 16 درصد سهم بانک از درامد مشاع، 2۴ درصد جمع درامد و 1۴درصد سود خالص افزایش یافته بود.
همچنين سهم سود پرداختی به سپرده گذاران به نسبت سود تسهيلات اعطایی از 133 درصد دوره نه ماهه سال گذشته به 97 درصد کاهش یافته بود انتظار می رود در سه ماهه پایانی سال با افزوده شدن درامد سرمایه گذاري و سایر درامد بتواند به سودي حدود 100 ریال دست یابد.


بانک سينا
بانک سینا که برای سال جاری وهده 260 ریالی سود داده است، تا آذرماه امسال بالغ بر 14 هزارو 319 میلیارد تومان سپرده و بالغ بر 11 هزارو 554 میلیارد تومان تسهیلات در کارنامه کاری به ثبت رسانده است . نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در این بانک نزولی است و به 6.6درصد در آذرماه رسیده است .کنترل سود پرداختی به سپرده ها به اين کنترل به رشد 7 درصدي سهم بانک از درآمد مشاع به رقم 325ميليارد تومان کمک کرده است.
بانک پارسيان
سپرده های اشخاص در بانک پارسیان تا آذرماه امسال به 54 هزارو873 میلیارد تومان و تسهیلات پرداختی در این مدت به 45 هزارو 666 میلیارد تومان رسیده است .بر این اساس نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص به 83.2 درصد رسیده و 137 درصد درآمد کسب شده بانک از محل سود تسهيلات اعطايي به سهم سود پرداختي به سپرده گذاران معادل 43697 ميليارد ريال، اختصاص يافته است و اين نسبت در مقايسه با دوره مشابه نيمه اول سال گذشته تفاوتي نداشته و ميتوان گفت از جمله مهمترين عوامل زيان ده شدن بانک است.از نسبت های مهم دیگر در این بانک مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی است که 21درصد گزارش شده است .

بانک انصار
هرچند که بانک انصار از منظر معامله گري و بررسی روند معاملات نماد موفق به رشد خوبی ازسطح 170 تومان به بيش از 200 تومان شد اما این رشد دليلی بر مناسب بودن عملکرد این بانک نیست.انصار تا آذرماه امسال بالغ بر 22 هزارو 230 میلیارد تومان سپرده اشخاص در صندوق نگهداری کرده و بالغ بر 15 هزارو 486 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص در این بانک به 70درصد رسیده است و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی 10 درصد گزارش شده است .
بررسی گزارشات ميان دوره اي به رشد سهم سود پرداختی به سپرده گذاران، رشد هزینه هاي عمومی و مطالبات مشکوک الوصول اشاره دارد وانتظار می رود از بخش هزینه ها با کاهش سود و تعدیل منفی مواجه شود.
بانک انصار طی 3 سال اخير در بخش مصارف و هزینه ها مدیریت نامناسبی داشته و این مهم در کاهش نسبت هاي سودآوري اش کاملا مشهود است.
در این نماد بحث انتقال بخشی از سهام همراه اول به بانک مطرح شده است. با افزايش سود پرداختي مواجه شد و اين نسبت از 88 درصد نه ماهه سال گذشته به 92 درصد در سال جاري افزايش يافته است.
اين مهم اثر گذار در کاهش 30 درصد سهم بانک از درآمد مشاع نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم 435 ميليارد تومان است.


بانک کارآفرين
میزان سپرده های اشخاص بانک 10 هزارو 787 میلیارد تومان و تسهیلات پرداختی اش تا آذرماه 9 هزارو 220 میلیارد تومان گزارش شده است . نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به 15.4 درصد رسیده و در اين بانک تغيير خاصی مشاهده نمی شود . بر این اساس سهم بانک از درآمد مشاع بدون تغيير نسبت به نه ماهه سال گذشته 262 ميليارد تومان را محقق کند.لازم به اشاره است که نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص در این بانک به 85درصد رسیده است.
بررسی عملکرد نه ماهه منتهی به آذر ماه نشان میدهد که تغییر محسوسی در دو بخش سهم بانک از درامد مشاع و غیر مشاع نسبت به دوره مشابه سال گذشته رخ نداده, اما هزینه ها سیر افزایشی را طی کرده است.
کارآفرین در حالی 374 ریال سود براورد کرده است که در نه ماهه 150 ریال سود محقق نموده, کاهش 7 درصدی سود تسهیلات اعطایی مشاع نکته منفی و کاهش 9 درصدی سهم سود پرداختی به سپرده گذران در جهت کنترل هزینه ها نکته مثبت عملکرد مشاع بانک می باشد.
در بخش هزینه ها افزایش 35 درصدی هزینه اجرایی و کارکنان و رشد 33 درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول هزینه بالایی را به بانک تحمیل کرده است. بررسی مطالبات غیر جاری بانک به رشد 58 درصدی نسبت به پایان سال 1394 اشاره دارد و به رقمی معادل 16500 میلیارد ریال رسیده که 45درصد آن مشکوک الوصول می باشد.
بررسی نشان داد از دو محل سود تسهیلات اعطایی مشاع و هزینه ها بانک در معرض کاهش سود به سطح 330 ریال قرار دارد.

بانک اقتصاد نوين
بانک اقتصاد نوین در تا پایان آذر سال جاری بالغ بر 35 هزارو 369 میلیارد تومان سپرده اشخاص در حساب های خود نگهداری کرده و بالغ بر 29 هزارو 665 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است.
نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص در این بانک به 83درصد و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی به 20درصد رسید.
میزان سهم پرداختی سود به سپرده گذاران نسبت به درآمد کسب شده بانک اقتصادنوین از محل سود تسهيلات اعطايی مشاع از 96 درصد سال گذشته به 108درصد افزايش يافته است و فشار هزينه پرداخت سود بالايي را به بانک تحميل کرده است. اين بانک در نه ماهه سال گذشته 274 ميليارد تومان سهم بانک از درآمد مشاع را محقق کرده بوده که در نه ماهه منتهي به آذر 1395 به زيان 55 ميليارد تومانی دست يافته است.

بانک خاورمیانه
آمارها اذعان دارد که سپرده اشخاص در بانک تازه تاسیس خاورمیانه تا پایان آذر ماه به 5 هزارو 850 میلیارد تومان و تسهیلات اعطایی به 5 هزارو 79 میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص 86درصد و نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی 4درصد گزارش شده است.
سهم سود پرداختي از سودکسب شده از ارائه تسهيلات از 83 به 90درصد افزايش يافت اما رشد درآمد سپرده گذاري به رشد 71 درصدي سهم بانک از درآمد مشاع کمک کرد.
در ادامه به بررسی 11 نسبت مهم در بانک های خصوصی می پردازیم. 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود