امروز: دوشنبه، 28 مرداد 1398
12/15 1397

مریم کائیددر سال های نه چندان دور بود که کامل تقوی نژاد مدیرعامل وقت بانک سپه ذر یکی از نشست های خبری اذعان داشت که بانک سپه به لحاظ مالی دارای بنیه ای قوی است و از کنار این بانک 5 بانک جدا شده است. ظاهرا حالا پس از سال ها جدایی دوباره قرار شده است که بانک های جدا شده به بانک سپه بازگردند و ادغامی که تاپیش از این زمزمه آن شنیده میشد شکل عملیاتی بخود بگیرد.

براساس صورت مالی پایان سال 96 و 6 ماهه سال 97 ، بدهی 5 بانک و مؤسسه نظامی به بانک مرکزي صفر است و با احتساب سرمایه 15600 ميليارد تومانی این 5 بانک و بانک سپه و حجم سپرده آنها، با این ادغام، بزرگترین بانک کشور شکل می‌گيرد.


بنا به درخواست دولت و تصویب سران قوا، بانکهاي انصار، حکمت ایرانيان و قوامين و موسسه کوثر مرکزي در بانک سپه ادغام می‌شوند.

در همين راستا نگاهی می‌اندازیم به وضعيت ترازنامه این 5 بانک که متعلق به نيروها و نهادهاي نظامی از جمله سپاه، ارتش، نيروهاي انتظامی و وزارت دفاع هستند. البته با توجه به عدم انتشار صورتهاي مالی 6 ماهه 97 بانکهاي قوامين و کوثر مرکزي، بعضی ارقام مانند ميزان سپرده‌ها و بدهی‌ها کمی با ارقام جدیدي که هنوز منتشر نشده است، تفاوت‌هایی خواهد داشت اما تصویري کلی از وضعيت جدید و ابعاد بانک جدیدي که با این ادغام تشکيل خواهد شد را به دست می‌دهد.


سرمایه این 5 بانک معادل 3600 ميليارد تومان است که با احتساب سرمایه 12 هزار ميليارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به عدد 15 هزار و 600 ميليارد تومان خواهد رسيد که این عدد، بالاترین سرمایه ثبت شده در نظام بانکی کشور است.


طبق ارقام بررسی شده ميزان سپرده‌هاي این 5 بانک که بازه زمانی برخی از آنها تا پایان سال 96 و برخی تا پایان 6 ماهه 97 است، معادل 199 هزار و 404 ميليارد تومان است که با بروز رسانی این داده ها سپرده ها به بيش از 215 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد

که با این حساب، بانک سپه پس از ادغام به عنوان بزرگترین بانک کشور معرفی خواهد شد .

نکته جالب توجه در صورتهاي مالی این 5  بدهی « صفر » آنها به بانک مرکزي است که یک استثنا در ميان بانکهاي کشور محسوب میشود. این بدهی صفر در شرایطی تحقق یافته است که بدهی بانکهاي خصوصی به بانک مرکزي معادل 970 هزارميليارد ریال است.


موسسه کوثر در پايان سال مالي 1396

بدهی به بانک مرکزي صفر، بدهی به سایر بانک ها 2150 ميليارد ریال

بانک انصار طي شش ماهه سال مالي 1397

بدهی به بانک مرکزي صفر، بدهی به سایر بانک ها 73440 ميليارد ریال (ناشی از ادغام تعاونی اعتباري ثامن در این بانک)

بانک قوامين طي شش ماهه سال مالي 1395

بدهی به بانک مرکزي صفر، بدهی به سایر بانک ها 11490 ميليارد ریال

بانک حکمت طي شش ماهه سال مالي 1397

بدهی به بانک مرکزي صفر، بدهی به سایر بانک ها 470 ميليارد ریال

بانک مهر اقتصاد پايان سال مالي 1396

بدهی به بانک مرکزي و سایر بانک ها صفر

همچنين دارایی پنج بانک قوامين، مهر اقتصاد، انصار، کوثر و حکمت ایرانيان در مجموع حدود 1820 هزار ميليارد ریال است.

بانک قوامين وابسته به نيروي انتظامی با 64 هزار ميليارد تومان دارایی، بزرگترین این بانکهاست. این بانک 729 شعبه در سراسر کشور دارد. در رتبه‌ي دوم، بانک مهر اقتصاد وابسته به بسيج، با 53 هزار ميليارد تومان دارایی، حدود 800 شعبه دارد. 


بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران با 39 هزار ميليارد تومان دارایی و 1057 شعبه در رتبهي سوم داراییها در ميان این پنج بانک است. 

بانک کوثر با 20 هزار ميليارد تومان دارایی و 352 شعبه، در رتبهي چهارم است. بانک حکمت ایرانيان هم در رتبهي آخر با چهار هزار ميليارد تومان دارایی، 132 شعبه دارد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود