امروز: یکشنبه، 29 اردیبهشت 1398
08/16 1397

 گروه بازار پول - جهش ارزي که اقتصاد کشور در 1۰ ماه اخير تجربه کرده است عامل برخی از تحولات در صورتهاي مالی بانکها شده و دستاویزي براي اهالی بازار تا در سمت خرید سهام بانکی فعال شوند.

نگاه ساده تسعير دارایی ها و تجدید ارزیابی داراي ها ميتواند در راستاي اصلاح ساختار بانک موثر باشد اما پس از اجرایی شدن این مواد به نظر نميرسد که شرایط براي بهبود کيفيت سودآوري فراهم باشد بر این اساس به نظر میرسد بانکها تا ثبت سودهاي با کيفيت فاصله زیادي دارند. در این شرایط اگر بانک مرکزي مجوز شناسایی سود ناشی از تسعير ارز را به بانکها اعطا کند و این اعداد در صورتهاي مالی بانکها ثبت شود براي سهامداران خرد این استنباط ایجاد خواهد شد که بانک ها سودآوري و این سودها تمام خواهد شد .


بررسی نشان ميدهد که در پایان سال مالی 1395 تا شهریور 97 بانک ملت جمعا ۶۶۴ هزار ميليارد ریال سپرده جذب کرده و ۳۷۷ هزار ميليارد ریال تسهيلات پرداخت کرده است.

بررسی فعاليت ارزي بانک نشان ميدهد که طی یک سال منتهی به اسفند 96 موجودي نقد ارزي بانک با جهش بيش از ۷۰ درصدي به مرز 12۰ هزار ميليارد ریال (سهم 9۰ درصدي از مجموع موجودي نقد دراختيار) افزایش یافته است و در این بازه زمانی نيز 258 هزار ميليارد ریال تسهيلات ارزي پرداخت شده است. ( ۶۰ درصد کل تسهيلات ارزي بوده این در حالی است که تا پایان سال 9۵ سهم تسهيلات ارزي به کل حدود ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده بود).

با این تفسير به نظر ميرسد بانک طی 1۸ ماه اخير استراتژي خود را بر اساس استفاده از منابع ریالی در راستاي مصارف ارزي قرار داده است.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود